vzor
vzor smlouvy, smlouva vzor 2022

Vzory smluv a ostatních dokumentů ...Kdykoli budete potřebovat napsat kupní smlouvu, nájemní smlouvu, dohodu o provedení práce, generální plnou moc, žádost nebo jakýkoli jiný dokument, jen si z bohaté nabídky vyberete příslušný vzor, vyplníte do něj své údaje a Váš finální dokument máte hotov během několika minut.

Smlouvy ...

Smlouva komisionářská - vzor 2022
Smlouva kupní - vzor 2022
Smlouva o budoucí smlouvě kupní - vzor 2022
Smlouva o dílo - vzor 2022
Smlouva o důchodu - vzor 2022
Smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou - vzor 2022
Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou - vzor 2022
Smlouva o nájmu dopravního prostředku - vzor 2022
Smlouva o nájmu movité věci - vzor 2022
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - vzor 2022
Smlouva o nájmu služebního bytu - vzor 2022
Smlouva o nápomoci při rozhodování - vzor 2022
Smlouva o obchodním zastoupení - vzor 2022
Smlouva o odměně za oplodnění zvířete - vzor 2022
Smlouva o podnájmu bytu - vzor 2022
Smlouva o postoupení pohledávky – bezúplatné postoupení - vzor 2022
Smlouva o postoupení pohledávky – úplatné postoupení - vzor 2022
Smlouva o postoupení souboru pohledávek - globální cese - vzor 2022
Smlouva o přenechání smísené věci za úplatu - vzor 2022
Smlouva o přepravě osob - vzor 2022
Smlouva o přepravě věci - vzor 2022
Smlouva o převodu družstevního podílu - vzor 2022
Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu - vzor 2022
Smlouva o převodu podílu v korporaci - vzor 2022
Smlouva o převodu práv k ochranné známce kombinované - vzor 2022
Smlouva o převodu práv k ochranné známce obrazové - vzor 2022
Smlouva o převodu práv k ochranné známce slovní - vzor 2022
Smlouva o převodu práv k více druhům a více ochranným známkám - vzor 2022
Smlouva o převodu vlastnického práva k věci movité - vzor 2022
Smlouva o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu - vzor 2022
Smlouva o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu - vzor 2022
Smlouva o sjednání delší promlčecí lhůty dluhu - vzor 2022
Smlouva o sjednání kratší promlčecí lhůty dluhu - vzor 2022
Smlouva o sjednání velikosti spoluvlastnických podílů - vzor 2022
Smlouva o sjednání zkušební doby - vzor 2022
Smlouva o skladování - vzor 2022
Smlouva o tiché společnosti - vzor 2022
Smlouva o ubytování - Smlouva o dočasném užívání ubytovacího zařízení k rekreaci - vzor 2022
Smlouva o úschově - vzor 2022
Smlouva o výhradním obchodním zastoupení - vzor 2022
Smlouva o výkonu funkce jednatele - vzor 2022
Smlouva o výkonu funkce likvidátora - vzor 2022
Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva - vzor 2022
Smlouva o výměnku - vzor 2022
Smlouva o výpůjčce - vzor 2022
Smlouva o zápůjčce - nepeněžní - vzor 2022
Smlouva o zápůjčce - peníze - vzor 2022
Smlouva o zřeknutí se dědického práva - vzor 2022
Smlouva o zřízení práva stavby - vzor 2022
Smlouva o zřízení reálného břemene poskytování otopu - vzor 2022
Smlouva o zřízení služebnosti bytu - vzor 2022
Smlouva o zřízení služebnosti cesty - vzor 2022
Smlouva o zřízení služebnosti opory cizí stavby - vzor 2022
Smlouva o zřízení služebnosti požívacího práva - vzor 2022
Smlouva o zřízení služebnosti práva na vodu na cizím pozemku - vzor 2022
Smlouva o zřízení služebnosti rozlivu - vzor 2022
Smlouva pachtovní - Pacht - vzor 2022
Smlouva příkazní - vzor 2022
Smlouva směnná - vzor 2022
Darovací smlouva – budoucí majetek - vzor 2022
Darovací smlouva – darování práva - vzor 2022
Darovací smlouva – darování věci - vzor 2022
Darovací smlouva – ochranná známka - vzor 2022
Dědická smlouva - vzor 2022
Dědická smlouva s odevzdáním části majetku před smrtí - vzor 2022

Doložky do smluv ...


Doložka do kupní smlouvy – cenová doložka - vzor 2022
Doložka do kupní smlouvy – koupě na zkoušku - vzor 2022
Doložka do kupní smlouvy – předkupní právo - vzor 2022
Doložka do kupní smlouvy – výhrada lepšího kupce - vzor 2022
Doložka do kupní smlouvy – výhrada vlastnického práva - vzor 2022
Doložka do kupní smlouvy – výhrada zpětné koupě - vzor 2022
Doložka do kupní smlouvy – výhrada zpětného prodeje - vzor 2022
Doložka do kupní smlouvy – zkrácení záruční doby u prodeje použitého zboží - vzor 2022
Doložka do licenčních smluv o souhlasu autora s poskytnutím částečné podlicence - vzor 2022
Doložka do pracovní smlouvy při obsazení pracovního místa volbou - vzor 2022
Doložka do smlouvy o zápůjčce - ujednaná výše úroku z prodlení - vzor 2022
Doložka do smluv – prodej věci úhrnkem - vzor 2022
Doložka do smluv – ujednání smluvní pokuty k zajištění dluhu - vzor 2022
Doložka do smluv o dílo – ujednání o zániku dluhu zaplacením odstupného - vzor 2022
Doložka do smluv o nájmu - jistota - kauce nájemného - vzor 2022
Doložka do smluv o nájmu – zvyšování nájemného - vzor 2022
Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - movité věci - vzor 2022
Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - nemovitost - vzor 2022

Pracovní smlouvy ...


Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez tříměsíční zkušební doby spojená s konkurenční doložkou - vzor 2022
Pracovní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou - vzor 2022
Pracovní smlouva na dobu určitou - vzor 2022
Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvání prací - vzor 2022
Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou - vzor 2022

Dohody ...


Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu - vzor 2022
Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu těhotné ženy nebo ženy pečující o dítě - vzor 2022
Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce - vzor 2022
Dohoda dědiců o jiné výši dědických podílů - vzor 2022
Dohoda o koordinaci bezpečnosti práce více zaměstnavatelů - vzor 2022
Dohoda o náhradách za opotřebení vlastního zařízení zaměstnance - vzor 2022
Dohoda o náhradě škody způsobené zaměstnancem - vzor 2022
Dohoda o narovnání - vzor 2022
Dohoda o o bližším vymezení vážných provozních důvodů - vzor 2022
Dohoda o odděleném bydlení manželů - vzor 2022
Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost) - vzor 2022
Dohoda o plnění zpožděného dluhu ve splátkách - vzor 2022
Dohoda o postoupení smlouvy - vzor 2022
Dohoda o postoupení smlouvy - vzor 2022
Dohoda o práci přesčas nad rámec povoleného rozsahu - vzor 2022
Dohoda o pracovní činnosti - vzor 2022
Dohoda o pracovní pohotovosti - vzor 2022
Dohoda o prodloužení trvání pracovní smlouvy na dobu určitou - vzor 2022
Dohoda o provedení práce - vzor 2022
Dohoda o přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa - vzor 2022
Dohoda o převedení části řádné dovolené - vzor 2022
Dohoda o převzetí dluhu - vzor 2022
Dohoda o převzetí svěřených předmětů - vzor 2022
Dohoda o připuštění přechodu práva licenční smlouvy k užití díla na dědice nabyvatele v případě jeho - vzor 2022
Dohoda o přistoupení k dluhu - vzor 2022
Dohoda o rozvázání pracovního poměru - vzor 2022
Dohoda o rozvázání pracovního poměru s odstupným ze zákona - vzor 2022
Dohoda o sjednání pozdějšího termínu výplaty mzdy - vzor 2022
Dohoda o společné odpovědnosti (společná hmotná odpovědnost) - vzor 2022
Dohoda o srážkách ze mzdy - vzor 2022
Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů spojenou s uznáním dluhu - vzor 2022
Dohoda o termínu výplaty odstupného - vzor 2022
Dohoda o ukončení účasti společníka v korporaci - vzor 2022
Dohoda o uspořádání majetkových povinností a práv pro případ rozvodu - vzor 2022
Dohoda o vyplacení mzdy, jejíž splatnost připadne na den dovolené - vzor 2022
Dohoda o vyslání zaměstnance na pracovní cestu - vzor 2022
Dohoda o výživném pro rozvedeného manžela - vzor 2022
Dohoda o výživném pro rozvedeného manžela s odbytným - vzor 2022
Dohoda o zákazu výdělečné činnosti po skončení pracovního poměru - vzor 2022
Dohoda o zániku členství v družstvu - vzor 2022
Dohoda o zániku práva přechodu licence k užití díla na právního nástupce v případě zániku právnické - vzor 2022
Dohoda o zaplacení mzdy naturálním plněním - vzor 2022
Dohoda o započtení pohledávek - vzor 2022
Dohoda o změně obsahu pracovního poměru - vzor 2022
Dohoda o změně obsahu závazku - vzor 2022
Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti - vzor 2022
Dohoda o zrušení reálného břemene – poskytování otopu - vzor 2022
Dohoda o zrušení služebnosti - vzor 2022
Dohoda o zrušení spoluvlastnictví a způsobu jeho vypořádání - vzor 2022
Dohoda o zúčtování záloh cestovních náhrad jinak - vzor 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance - vzor 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance s převzetím povinnosti závazku plnit náklady na studium zam - vzor 2022
Dohoda společníků na dalším trvání společnosti - vzor 2022
Dohoda více Odborových organizací o společném postupu při uzavření kolektivní smlouvy ve shodě - vzor 2022

Plné moci ...


Plná moc – fyzická osoba zastupuje jinou fyzickou osobu - vzor 2022
Plná moc – fyzická osoba zastupuje obchodní korporaci - vzor 2022
Plná moc generální v daňovém řízení - vzor 2022
Plná moc k zastoupení na valné hromadě - vzor 2022
Plná moc pro dědické řízení - jen některé úkony - vzor 2022
Plná moc pro dědické řízení - procesní plná moc - vzor 2022
Plná moc pro jeden daňový úkon - vzor 2022
Plná moc pro přebírání písemností v daňovém řízení časově neomezená - vzor 2022
Plná moc pro přebírání písemností v daňovém řízení časově omezená - vzor 2022
Plná moc pro přebírání písemností za zaměstnance - vzor 2022
Plná moc pro přístup do daňové informační schránky - vzor 2022
Plná moc pro řešení úkonů ve stavebním řízení - vzor 2022
Plná moc pro zastupování na členské schůzi družstva - vzor 2022
Plná moc pro zastupování na valné hromadě - vzor 2022
Plná moc pro zpracování a podání daňového přiznání advokátem - vzor 2022
Plná moc pro zpracování a podání daňového přiznání daňovým poradcem - vzor 2022
Plná moc pro zrušení informační daňové schránky - vzor 2022
Plná moc pro zřízení informační daňové schránky - vzor 2022
Plná moc udělená patentovému zástupci- vzor 2022

Žádosti ...


Žádost adresáta o nevhazování nepřevzatých zásilek do schránky - vzor 2022
Žádost autora díla o nahlédnutí do spisu celního orgánu - vzor 2022
Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o dovozu audiovizuálního díla - vzor 2022
Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o vývozu tiskové rozmnoženiny díla - vzor 2022
Žádost fyzické osoby o doručování na jinou adresu - vzor 2022
Žádost k předložení dokladů ke zúčtování nákladů pracovní cesty - vzor 2022
Žádost k vrácení celého odstupného - vzor 2022
Žádost k vrácení části odstupného - vzor 2022
Žádost o členství - vzor 2022
Žádost o dobrovolnické služby - vzor 2022
Žádost o doplacení minimální mzdy - vzor 2022
Žádost o doplacení mzdy - vzor 2022
Žádost o doplacení průměrného výdělku při převedení na jinou práci - vzor 2022
Žádost o doručování do datové schránky - vzor 2022
Žádost o dovolenou - Dovolená - vzor 2022
Žádost o kopii z daňového spisu - vzor 2022
Žádost o laskavost vyučujícího profesora - vzor 2022
Žádost o nahlédnutí do části seznamu delegátů - vzor 2022
Žádost o nahlédnutí do daňového spisu - vzor 2022
Žádost o nahlédnutí do dokladů určujících paušální cestovní náhrady - vzor 2022
Žádost o nahlédnutí do osobního daňového účtu - vzor 2022
Žádost o nahlédnutí do soupisu písemností ve vyhledávací části spisu - vzor 2022
Žádost o nahlédnutí do spisu při stanovení daně použitím pomůcek - vzor 2022
Žádost o nahlédnutí do spisu v jiné době, než jsou úřední hodiny - vzor 2022
Žádost o nahlédnutí do účtu pracovní doby - vzor 2022
Žádost o náhradu nákladů zaměstnance při odvolání dovolené zaměstnavatelem - vzor 2022
Žádost o náhradu škody na odložené věci - vzor 2022
Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav - vzor 2022
Žádost o odbornou radu - vzor 2022
Žádost o odložení daňové exekuce s návrhem splátek - vzor 2022
Žádost o odročení soudního přelíčení při rozvodu - vzor 2022
Žádost o odstranění vad - vzor 2022
Žádost o odškodnění za ztrátu výdělku při mimopracovního úrazu - vzor 2022
Žádost o odškodnění za ztrátu výdělku při pracovního úrazu - vzor 2022
Žádost o odůvodnění rozdílu u daně stanovené proti tvrzené - vzor 2022
Žádost o opis z daňového spisu - vzor 2022
Žádost o opravu chyby v návrhu dokumentu - vzor 2022
Žádost o opravu zřejmých omylů a nesprávností - vzor 2022
Žádost o osobní radu - vzor 2022
Žádost o ověření shody opisu z daňového spisu - vzor 2022
Žádost o peníze na pomoc nemocnici - vzor 2022
Žádost o peníze na pomoc potřebným - vzor 2022
Žádost o peníze pro nadační sbírku - vzor 2022
Žádost o podání vysvětlení dle ZOK - vzor 2022
Žádost o pomoc při řešení problému - vzor 2022
Žádost o pomoc zastupitele obce - vzor 2022
Žádost o pořízení stejnopisu účtu pracovní doby - vzor 2022
Žádost o pořízení výpisu účtu mzdy - vzor 2022
Žádost o posečkání s placením daně a úhradou ve splátkách - vzor 2022
Žádost o posečkání se zaplacením daně - vzor 2022
Žádost o poskytnutí čerpání řádné dovolené - vzor 2022
Žádost o poskytnutí další přestávky v práci - vzor 2022
Žádost o poskytnutí informace - vzor 2022
Žádost o poskytnutí náhrady za ukradené věci - vzor 2022
Žádost o poskytnutí osobních údajů do přihlášky - vzor 2022
Žádost o poskytnutí pracovního volna z důvodu budoucí překážky v práci - vzor 2022
Žádost o poskytnutí přestávek na kojení - vzor 2022
Žádost o poskytnutí reference na zaměstnance - vzor 2022
Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené - vzor 2022
Žádost o potvrzení o daňovém domicilu - vzor 2022
Žádost o potvrzení o převzetí daru - vzor 2022
Žádost o potvrzení právního postavení nástupce daňového subjektu - vzor 2022
Žádost o použití přeplatku na úhradu daně jiného subjektu - vzor 2022
Žádost o použití přeplatku na úhradu jiné daně - vzor 2022
Žádost o použití přeplatku na úhradu nedoplatku daně jiného subjektu - vzor 2022
Žádost o použití přeplatku na úhradu nedoplatku u jiného správce - vzor 2022
Žádost o povolení kácení dřevin - vzor 2022
Žádost o povolení kratší pracovní doby - vzor 2022
Žádost o povolení záboru veřejného prostranství - vzor 2022
Žádost o prodloužení lhůty - posečkání s placením daně - vzor 2022
Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení - vzor 2022
Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení pro zdravotní neschopnost - vzor 2022
Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení za zemřelého - vzor 2022
Žádost o prodloužení lhůty pro doložení zcizených dokladů v daňovém řízení - vzor 2022
Žádost o prodloužení lhůty pro podání řádného daňového tvrzení za zemřelého - vzor 2022
Žádost o prodloužení lhůty pro úhradu ceny z daňové dražby - vzor 2022
Žádost o prominutí části daně - vzor 2022
Žádost o prominutí daně - vzor 2022
Žádost o prominutí daně - druhá po zamítnutí - vzor 2022
Žádost o prominutí zmeškání lhůty - vzor 2022
Žádost o předexekuční pomoc soudu - vzor 2022
Žádost o přeložení - vzor 2022
Žádost o přepočítání zkušební doby - vzor 2022
Žádost o přidělení prostředníka pro hluchoslepé - vzor 2022
Žádost o přijetí preventivního opatření - vzor 2022
Žádost o připuštění tlumočníka národnostní menšiny - vzor 2022
Žádost o připuštění tlumočníka zahraniční osoby - vzor 2022
Žádost o přizpůsobení pracoviště k odpočinku těhotné ženy - vzor 2022
Žádost o přizpůsobení pracoviště ke kojení - vzor 2022
Žádost o přizpůsobení pracoviště osobou se zdravotním postižením - vzor 2022
Žádost o reakci na dotazník - vzor 2022
Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou - vzor 2022
Žádost o sdělení důvodů průtahů jednání v daňovém řízení - odvolání - vzor 2022
Žádost o sdělení důvodů průtahů jednání v daňovém řízení - vyměřovací řízení - vzor 2022
Žádost o sdělení náhradního termínu výplaty mzdy - vzor 2022
Žádost o sdělení závazků souvisejících se správou domu a pozemku při převodu vlastnického práva - vzor 2022
Žádost o sepsání exekutorského zápisu o svolení k vykonatelnosti - vzor 2022
Žádost o sepsání exekutorského zápisu ohledně osvědčení stavu věci - vzor 2022
Žádost o slevu - vzor 2022
Žádost o souhlas s ukončením činnosti - vzor 2022
Žádost o souhlas s ukončením činnosti - druhá po zamítnutí - vzor 2022
Žádost o souhlas s ukončením činnosti - druhá při nečinnosti - vzor 2022
Žádost o stanovení daňových záloh jinak - vzor 2022
Žádost o stanovení zálohy s ohledem na očekávanou daňovou událost - vzor 2022
Žádost o udělení milosti - vzor 2022
Žádost o udělení pokynu k obchodnímu vedení společnosti - vzor 2022
Žádost o udělení souhlasu s výdělečnou činností - vzor 2022
Žádost o udělení souhlasu s převodem akcií - vzor 2022
Žádost o úhradu hotových výdajů společného zástupce v daňovém řízení - vzor 2022
Žádost o úhradu hotových výdajů v daňovém řízení - vzor 2022
Žádost o úhradu nákladů za tlumočníka v daňovém řízení - vzor 2022
Žádost o uhrazení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace při nedokončení studia - vzor 2022
Žádost o uhrazení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace při nesetrvání v pracovním poměru - vzor 2022
Žádost o umožnění nahlédnutí do seznamu delegátů družstva a potvrzení funkce - vzor 2022
Žádost o úpravu pracovní doby - vzor 2022
Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost - vzor 2022
Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost - druhá po zamítnutí - vzor 2022
Žádost o úřední určení společného zástupce při správě daní - vzor 2022
Žádost o ustanovení zůstavitele pro podání daňového přiznání - vzor 2022
Žádost o uzavření manželství zástupcem snoubence - vzor 2022
Žádost o volno k přípravě na maturitní zkoušku - vzor 2022
Žádost o vrácení daňového přeplatku - vzor 2022
Žádost o vrácení daňového přeplatku na jiný účet - vzor 2022
Žádost o vrácení neoprávněných nákladů z daňové exekuce - vzor 2022
Žádost o vrácení nepříslušející náhrady mzdy za dovolenou - vzor 2022
Žádost o vrácení přeplatku mzdy - vzor 2022
Žádost o vrácení řidičského průkazu po skončení trestu - vzor 2022
Žádost o vrácení řidičského průkazu po uplynutí poloviny trestu - vzor 2022
Žádost o vrácení řidičského průkazu po znovuzískání zdravotní způsobilosti - vzor 2022
Žádost o vratitelný přeplatek z výnosu daňové exekuce - vzor 2022
Žádost o vydání dílčího opisu seznamu společníků - vzor 2022
Žádost o vydání kopie zápisu valné hromady - vzor 2022
Žádost o vydání matričního dokladu - vzor 2022
Žádost o vydání opisu maturitního vysvědčení - vzor 2022
Žádost o vydání opisu písemnosti exekutora - vzor 2022
Žádost o vydání opisu písemnosti z exekutorského archivu - vzor 2022
Žádost o vydání opisu seznamu členů družstva - vzor 2022
Žádost o vydání opisu seznamu všech akcionářů - vzor 2022
Žádost o vydání opisu seznamu všech delegátů družstva - vzor 2022
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství - vzor 2022
Žádost o vydání potvrzení o členství v družstvu - vzor 2022
Žádost o vydání potvrzení o daňové skutečnosti - vzor 2022
Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání - vzor 2022
Žádost o vydání potvrzení splatných nedoplatků - vzor 2022
Žádost o vydání pracovního posudku - vzor 2022
Žádost o vydání prospěchu získaného z porušení povinnosti špatného hospodáře - vzor 2022
Žádost o vydání stejnopisu dodatečného platebního výměru - vzor 2022
Žádost o vydání stejnopisu platebního výměru - vzor 2022
Žádost o vydání stejnopisu protokolu z daňového jednání - vzor 2022
Žádost o výměnu poškozené akcie - vzor 2022
Žádost o výpis z daňového spisu - vzor 2022
Žádost o vyplacení mzdy a odstupného v den skončení pracovního poměru - vzor 2022
Žádost o vyplacení mzdy pro překážku v práci na straně zaměstnavatele - vzor 2022
Žádost o vyplacení mzdy pro překážku v práci z důvodu školení - vzor 2022
Žádost o vyplacení náhrady mzdy za dovolenou - vzor 2022
Žádost o výplatu zálohy z podílu na zisku - vzor 2022
Žádost o vyslání na školení k prohlubování kvalifikace - vzor 2022
Žádost o vyslovení neúčinnosti doručení úřední zásilky - vzor 2022
Žádost o vystavení plné moci - vzor 2022
Žádost o vystavení potvrzení o stavu osobního účtu - vzor 2022
Žádost o vysvětlení odmítnutí poskytnutí úvěru - vzor 2022
Žádost o vyznačení doložky právní moci v daňovém řízení - vzor 2022
Žádost o zablokování zcizené platební karty - vzor 2022
Žádost o zajištění náhradního stravování - vzor 2022
Žádost o zaplacení mzdy - vzor 2022
Žádost o zaplacení náležícího odstupného - vzor 2022
Žádost o zaplacení přiměřené náhrady - vzor 2022
Žádost o zaslání oznámení k použití daňového přeplatku - vzor 2022
Žádost o zaslání výsledku objasnění pracovního úrazu - vzor 2022
Žádost o zaslání vzorků produktů - vzor 2022
Žádost o zkrácení pracovní doby osoby pečující o dítě - vzor 2022
Žádost o změnu a úpravu pracovního posudku - vzor 2022
Žádost o změnu místní příslušnosti - vzor 2022
Žádost o změnu obsahu objednávky - vzor 2022
Žádost o změnu zdaňovacího období u fyzických osob - vzor 2022
Žádost o změnu zdaňovacího období u právnických osob - vzor 2022
Žádost o změnu způsobu dodání - vzor 2022
Žádost o zrušení informační daňové schránky - vzor 2022
Žádost o zrušení informační daňové schránky v zastoupení - vzor 2022
Žádost o zrušení kupní smlouvy a navrácení všeho do původního stavu - vzor 2022
Žádost o zrušení povinnosti platit daňové zálohy - vzor 2022
Žádost o zrušení přeložení do jiného místa výkonu práce - vzor 2022
Žádost o zrušení registrace k dani - vzor 2022
Žádost o zrušení vyslání na pracovní cestu - vzor 2022
Žádost o zrušení živnostenského oprávnění - vzor 2022
Žádost o zřízení informační daňové schránky - vzor 2022
Žádost o zřízení informační daňové schránky v zastoupení - vzor 2022
Žádost odpovědného pracovníka k provedení inventury - vzor 2022
Žádost opatrovníka o odvolání - vzor 2022
Žádost právnické osoby o doručování na jinou adresu - vzor 2022
Žádost pro stanovení přiměřené lhůty k doplnění daňové zprávy - vzor 2022
Žádost ručitele o nahlédnutí do spisu - vzor 2022
Žádost ručitele o vydání potvrzení o úhradě nedoplatku - vzor 2022
Žádost těhotné o přeložení - vzor 2022
Žádost těhotné o převedení z noční na denní práci - vzor 2022
Žádost uchazeče o přesunutí termínu osobního pohovoru - vzor 2022
Žádost uchazeče o zaměstnání o sdělení výsledku výběrového řízení - vzor 2022
Žádost vedoucího zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu zaměstnance - vzor 2022
Žádost více osob o všeobecnou informaci - vzor 2022
Žádost zaměstnance agentury práce o delší dočasné přidělení k uživateli - vzor 2022
Žádost zaměstnance k zakoupení vzdělávacích pomůcek - vzor 2022
Žádost zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu - vzor 2022
Žádost zaměstnance o převedení na jinou práci - vzor 2022
Žádost zaměstnance o převzetí závazku spojeného se zvýšením kvalifikace zaměstnance novým zaměstnavatelem - vzor 2022
Žádost zaměstnance o sdělení výsledku kolektivního vyjednávání - vzor 2022
Žádost zaměstnance o zařazení na původní práci - vzor 2022
Žádost zaměstnavatele k udělení souhlasu k okamžitému zrušení pracovního poměru se členem orgánu odborů - vzor 2022
Žádost zaměstnavatele o sdělení režimu léčby zaměstnance - vzor 2022
Žádost zaměstnavatele o zhodnocení výsledku kontroly zaměstnance - vzor 2022
Žádost zaplacení příplatku za práci přesčas - vzor 2022
Žádost ženy o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku - vzor 2022

Odvolání ...


Odvolání nabídky smlouvy - vzor 2022
Odvolání odkazu - vzor 2022
Odvolání OSVČ proti uložené pokutě za nepředložení přehledu - vzor 2022
Odvolání proti daňové atrakci - vzor 2022
Odvolání proti daňové dražební vyhlášce - vzor 2022
Odvolání proti registraci k dani z moci úřední - vzor 2022
Odvolání proti rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace - vzor 2022
Odvolání proti rozhodnutí o příklepu v daňové dražbě - vzor 2022
Odvolání proti rozhodnutí o přiznaném nároku z výtěžku daňové dražby - vzor 2022
Odvolání proti stanovené ceně nemovitosti pro daňovou dražbu - vzor 2022
Odvolání proti uložení pokuty zaměstnavateli při nepředložení dokladů ke kontrole - vzor 2022
Odvolání proti umožněnému rozsahu nahlédnutí do spisu - vzor 2022
Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení - vzor 2022
Odvolání proti vydání opisu z daňového spisu - vzor 2022
Odvolání proti vyloučení odborného konzultanta z daňového řízení - vzor 2022
Odvolání proti vyloučení zástupce z daňového řízení - vzor 2022
Odvolání proti zamítnuté žádosti o změnu místní příslušnosti - vzor 2022
Odvolání proti zamítnutí přizvání svědka v daňovém řízení - vzor 2022
Odvolání proti zamítnutí úhrady hotových výdajů v daňovém řízení pro neoprávněnost - vzor 2022
Odvolání proti zamítnutí úhrady hotových výdajů v daňovém řízení pro zmeškání lhůty - vzor 2022
Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku - vzor 2022
Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku uplynutím času - vzor 2022
Odvolání předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele s výdělečnou činností - vzor 2022
Odvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů poskytnutých pro účely výběrového řízení - vzor 2022
Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu těhotnou ženou - vzor 2022
Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu ženou pečující o dítě ve věku do 15ti let - vzor 2022
Odvolání správce svěřeneckého fondu - vzor 2022
Odvolání valné hromady - vzor 2022
Odvolání veřejné nabídky - vzor 2022
Odvolání výpovědi zaměstnancem - vzor 2022
Odvolání výpovědi zaměstnavatelem - vzor 2022
Odvolání z funkce - vzor 2022
Odvolání z funkce likvidátora - vzor 2022

Výpovědi a okamžitá zrušení ...


Výpověď kolektivní smlouvy - vzor 2022
Výpověď konkurenční doložky zaměstnancem - vzor 2022
Výpověď nájmu prostoru sloužícího podnikání nájemcem - vzor 2022
Výpověď nájmu věci movité nájemcem - vzor 2022
Výpověď nájmu věci movité pronajímatelem - vzor 2022
Výpověď pojistné smlouvy - vzor 2022
Výpověď rámcové kupní smlouvy - vzor 2022
Výpověď smlouvy o dílo - vzor 2022
Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor - vzor 2022
Výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání pronajímatelem - vzor 2022
Výpověď smlouvy o obchodním zastoupení - vzor 2022
Výpověď smlouvy o zprostředkování - vzor 2022
Výpověď účasti v družstvu dědicem - vzor 2022
Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky - vzor 2022
Výpověď z pracovního poměru pro porušení pravidel práce neschopného zaměstnance - vzor 2022
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinností - vzor 2022
Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti - vzor 2022
Výpověď z pracovního poměru zaměstnancem - vzor 2022
Výpověď z pracovního poměru, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část - vzor 2022
Výpověď z pracovního poměru, zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz - vzor 2022
Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem - vzor 2022
Výpověď z nájmu bytu sjednaného na dobu určitou- vzor 2022
- vzor 2022
Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti - vzor 2022
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy - vzor 2022
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu změněného zdravotního stavu - vzor 2022
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem pro hrubé porušení kázně - vzor 2022
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu spáchání trestného činu zaměstnancem - vzor 2022

Odstoupení ...


Odstoupení advokáta od zastoupení - vzor 2022
Odstoupení autora od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení - vzor 2022
Odstoupení od darovací smlouvy - vzor 2022
Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při neodstranění závad pracovních podmínek - vzor 2022
Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při převedení na jinou práci - vzor 2022
Odstoupení od konkurenční doložky zaměstnavatelem - vzor 2022
Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem - vzor 2022
Odstoupení od projektu - vzor 2022
Odstoupení od smlouvy kupní - vzor 2022
Odstoupení od smlouvy o dílo - vzor 2022
Odstoupení od smlouvy o finanční službě - vzor 2022
Odstoupení od smlouvy o nájmu nebytových prostor - vzor 2022
Odstoupení od smlouvy o ubytování - vzor 2022
Odstoupení od smlouvy o životním pojištění - vzor 2022
Odstoupení od smlouvy před zahájením zájezdu - vzor 2022
Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem - vzor 2022
Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem a výzva k převzetí zboží zpět na náklady dodavate - vzor 2022
Odstoupení od smlouvy uzavřené na prodejním zájezdu - vzor 2022
Odstoupení od spotřebitelské smlouvy - vzor 2022
Odstoupení správce pozůstalosti z funkce - vzor 2022
Odstoupení z funkce jednatele - vzor 2022
Odstoupení z funkce likvidátora - vzor 2022
Odstoupení z funkce předsedy představenstva - vzor 2022

Oznámení ...


Oznámení a návrh na změnu příjmení - vzor 2022
Oznámení celozávodní dovolené ve významném dnu - vzor 2022
Oznámení částečného obnovení živnosti správci daně - vzor 2022
Oznámení daňového dlužníka o zániku povinnosti hlásit majetek - vzor 2022
Oznámení drobného zpoždění dodávané služby - vzor 2022
Oznámení druhému z manželů, že mu zaniká nájemní právo k bytu v bytovém družstvu - vzor 2022
Oznámení firemního jubilea s pozvánkou na oslavu - vzor 2022
Oznámení hromadného propouštění zaměstnancům - vzor 2022
Oznámení narození dítěte - vzor 2022
Oznámení nepřítomnosti v kanceláři - vzor 2022
Oznámení nulového příjmu pro firmy - daňové přiznání - vzor 2022
Oznámení nulového příjmu pro živnostníky - daňové přiznání - vzor 2022
Oznámení o celopodnikové letní dovolené - vzor 2022
Oznámení o částečné neplatnosti kolektivní smlouvy - vzor 2022
Oznámení o důchodu zaměstnance - vzor 2022
Oznámení o důchodu zaměstnance - vzor 2022
Oznámení o existenci předkupního práva k nemovitosti v daňové exekuci - vzor 2022
Oznámení o existenci předmanželské smlouvy v daňové exekuci - vzor 2022
Oznámení o jiných vad nemovitosti v daňové exekuci - vzor 2022
Oznámení o konání maturitního večírku - vzor 2022
Oznámení o konání sportovní akce - vzor 2022
Oznámení o konání třídního srazu - vzor 2022
Oznámení o kontrole zaměstnance, který nebyl zastižen - vzor 2022
Oznámení o krádeži osobních věcí - vzor 2022
Oznámení o možném propouštění - vzor 2022
Oznámení o možném ukončení smlouvy - vzor 2022
Oznámení o možnosti spoření zaměstnanců - vzor 2022
Oznámení o možnosti získání bonusu - vzor 2022
Oznámení o nápravě diskriminačního chování zaměstnavatele - vzor 2022
Oznámení o nedostatečné výši mzdy daňového dlužníka v exekuci - vzor 2022
Oznámení o nedostatku práce ve firmě - vzor 2022
Oznámení o nemoci zaměstnance - vzor 2022
Oznámení o nemožném provedení úhrady - vzor 2022
Oznámení o nemožném vyřízení objednávky - vzor 2022
Oznámení o nemožném vyřízení objednávky z akční nabídky - vzor 2022
Oznámení o nepřijetí uchazeče do zaměstnání - vzor 2022
Oznámení o neúplném doručení zásilky - vzor 2022
Oznámení o neúplném vyřízení objednávky - vzor 2022
Oznámení o nezaplacené pravidelné splátce - vzor 2022
Oznámení o nezaplacené splátce zaměstnancem - vzor 2022
Oznámení o odběrech jen na základě složené zálohy - vzor 2022
Oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení cestovního dokladu - pasu - vzor 2022
Oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení občanského průkazu - vzor 2022
Oznámení o odhlášení psa od poplatku - vzor 2022
Oznámení o odchodu do důchodu zaměstnancem - vzor 2022
Oznámení o odložení svatby - vzor 2022
Oznámení o odvolání dobrovolnické pomoci - vzor 2022
Oznámení o omezení produkce a distribuce zboží - vzor 2022
Oznámení o postoupení pohledávky více osobám - vzor 2022
Oznámení o pozastavení poskytování zaměstnaneckých výhod - vzor 2022
Oznámení o provedené expedici zboží a termínu jeho doručení - vzor 2022
Oznámení o předání obchodního kontaktu - vzor 2022
Oznámení o přeložení zaměstnance - vzor 2022
Oznámení o přeložení zaměstnance do jiného místa práce - vzor 2022
Oznámení o přestěhování provozovny - daňové - vzor 2022
Oznámení o přihlášení psa k poplatku - vzor 2022
Oznámení o přijetí nového člena prodejního týmu - vzor 2022
Oznámení o přijetí odstupného za uvolnění bytu - vzor 2022
Oznámení o přijetí organizačního opatření - vzor 2022
Oznámení o přijetí reklamace - vzor 2022
Oznámení o realizaci úsporných plánů - vzor 2022
Oznámení o rozhodnutí nevyplacení mimořádné odměny - vzor 2022
Oznámení o rozvodu manželství - vzor 2022
Oznámení o řešení konfliktu na pracovišti - vzor 2022
Oznámení o schválení návrhu - vzor 2022
Oznámení o snížení cen - vzor 2022
Oznámení o snížení cen s pozvánkou na společenskou akci - vzor 2022
Oznámení o snížení cen v e-shopu - vzor 2022
Oznámení o škodě na odložených věcech zaměstnance - vzor 2022
Oznámení o termínu a místu konání školení - vzor 2022
Oznámení o tragické smrti zaměstnance - vzor 2022
Oznámení o trvání nevyrovnaného dluhu - vzor 2022
Oznámení o ukončení mandátu zástupce pro doručování - vzor 2022
Oznámení o ukončení obchodní spolupráce - vzor 2022
Oznámení o určení daňové platby plátcem - vzor 2022
Oznámení o určení daňové platby provedené třetí osobou - vzor 2022
Oznámení o určení jednající osoby - vzor 2022
Oznámení o úschově daňových dokladů mimo Českou republiku - vzor 2022
Oznámení o ustanovení společného zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého - vzor 2022
Oznámení o ustanovení společného zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého s žádostí - vzor 2022
Oznámení o ustanovení zástupce pro doručování písemností v daňovém řízení - časově neomezeno - vzor 2022
Oznámení o ustanovení zástupce pro doručování písemností v daňovém řízení - doba určitá - vzor 2022
Oznámení o vánočním volnu zaměstnancům - vzor 2022
Oznámení o vydědění potomka - vzor 2022
Oznámení o vydržení věci movité - vzor 2022
Oznámení o vyhovění žádosti o přeložení - vzor 2022
Oznámení o vyřízení reklamace opravou - vzor 2022
Oznámení o vyřízení reklamace slevou - vzor 2022
Oznámení o výši náhrady mzdy za dovolenou - vzor 2022
Oznámení o využití provozních výnosů - vzor 2022
Oznámení o využití sponzorského daru - vzor 2022
Oznámení o zadržení věci a důvodu - vzor 2022
Oznámení o zahájení činnosti podléhající dani - vzor 2022
Oznámení o zákazu kouření na pracovišti - vzor 2022
Oznámení o zamítnutí žádosti o přeložení - vzor 2022
Oznámení o zániku pohledávky - vzor 2022
Oznámení o zániku společníka ve společnosti - daňové - vzor 2022
Oznámení o započetí výkonu zástavního práva - vzor 2022
Oznámení o zařazení distributora do méně výhodné provizní skupiny - vzor 2022
Oznámení o zastavení úlev zaměstnanci při studiu - vzor 2022
Oznámení o změně příjmení po rozvodu - vzor 2022
Oznámení o změně telefonního čísla - vzor 2022
Oznámení o změně způsobu výkonu zástavního práva - vzor 2022
Oznámení o zrušení nabídky smlouvy - vzor 2022
Oznámení o zrušení pobočky - vzor 2022
Oznámení o zrušení provozovny - daňové - vzor 2022
Oznámení o zrušení sňatku jedním ze snoubenců na poslední chvíli - vzor 2022
Oznámení o zřízení provozovny - daňové - vzor 2022
Oznámení o zvýšení cen - vzor 2022
Oznámení obnovení všech živnosti správci daně - vzor 2022
Oznámení Odborové organizaci vznik nových pracovních poměrů - vzor 2022
Oznámení opravy chyb na daňovém dokladu s omluvou - vzor 2022
Oznámení otevření nového obchodu - vzor 2022
Oznámení otevření nových poboček - vzor 2022
Oznámení plátce mzdy o jiném plátci mzdy daňového dlužníka v exekuci - vzor 2022
Oznámení plátce mzdy o přijetí do zaměstnání daňového dlužníka v exekuci - vzor 2022
Oznámení plátce mzdy o ukončení zaměstnávání daňového dlužníka v exekuci - vzor 2022
Oznámení povinného školení zaměstnanců - vzor 2022
Oznámení povinného školení zaměstnanců - vzor 2022
Oznámení pracovní příležitosti - vzor 2022
Oznámení provedeného úkonu na výzvu správce daně - vzor 2022
Oznámení přerušení provozování některých živností - daňové - vzor 2022
Oznámení přerušení provozování podnikání - daňové - vzor 2022
Oznámení přestěhování prodejny - vzor 2022
Oznámení přestěhování prodejny se speciální nabídkou slev - vzor 2022
Oznámení skončení pobírání příjmu - vzor 2022
Oznámení sňatku v tisku - vzor 2022
Oznámení snížení cen - vzor 2022
Oznámení snížení cen u vybraných produktů e-shopu - vzor 2022
Oznámení těhotné, že přidělenou práci nemůže vykonávat - vzor 2022
Oznámení termínu nástupu do zaměstnání vybranému kandidátovi - vzor 2022
Oznámení úmrtí člena rodiny - vzor 2022
Oznámení úmrtí člena zájmového spolku - vzor 2022
Oznámení úmrtí kolegy zaměstnancům - vzor 2022
Oznámení úmrtí vlivné osoby - vzor 2022
Oznámení vítěze veřejné soutěže - vzor 2022
Oznámení vítěze vnitrofiremní soutěže - vzor 2022
Oznámení vlastníka bytu o změně počtu osob v jednotce - vzor 2022
Oznámení volna zaměstnancům - státní svátek - vzor 2022
Oznámení volného pracovního místa - vzor 2022
Oznámení vstupu společnosti do likvidace správci daně - vzor 2022
Oznámení zaměstnance o odchodu do důchodu - vzor 2022
Oznámení zaměstnance pod vlivem bossingu - vzor 2022
Oznámení zaměstnance zaměstnavateli o špatných podmínkách práce - vzor 2022
Oznámení zaměstnanci o odchodu do důchodu - vzor 2022
Oznámení zaměstnanci, že zaměstnavatel trvá na setrvání zaměstnance v konané práci - vzor 2022
Oznámení zaměstnancům o aplikaci částečné nezaměstnanosti - vzor 2022
Oznámení zaměstnancům o pozastavení rozvojových investic - vzor 2022
Oznámení zaměstnancům o uzavření ztrátové provozovny - vzor 2022
Oznámení zaměstnancům, že dochází k destabilizaci firmy - vzor 2022
Oznámení zaměstnavatele o přesunutí termínu osobního pohovoru - vzor 2022
Oznámení zaměstnavateli o překážce bránící v nástupu do práce - vzor 2022
Oznámení zaměstnavateli, že zaměstnanec trvá na dalším zaměstnáván - vzor 2022
Oznámení zaslání opravného daňového přiznání - vzor 2022
Oznámení zaslání opravného vyúčtování - vzor 2022
Oznámení zástupce o vypovězení plné moci - vzor 2022
Oznámení zastupovaného o odvolání plné moci zástupci - vzor 2022
Oznámení závad na pracovišti - vzor 2022
Oznámení změn v právní formě při daňovém řízení - vzor 2022
Oznámení změn základních registračních údajů u správce daně - vzor 2022
Oznámení změny adresy provozovny s výhodnou nabídkou - vzor 2022
Oznámení změny adresy sídla fírmy - vzor 2022
Oznámení změny cenové politiky firmy zaměstnancům - vzor 2022
Oznámení změny identifikačních údajů zaměstnancům - vzor 2022
Oznámení změny názvu firmy zákazníkům - vzor 2022
Oznámení změny názvu firmy zákazníkům - po sloučení - vzor 2022
Oznámení změny plátce mzdy daňového dlužníka v exekuci - vzor 2022
Oznámení změny termínu schůzky osobního pohovoru - vzor 2022
Oznámení změny tradičního názvu firmy zaměstnancům - vzor 2022
Oznámení změny tradičního sídla firmy zaměstnancům - vzor 2022
Oznámení změny účtu plátce daně - vzor 2022
Oznámení změny údajů člena družstva - vzor 2022
Oznámení změny v poplatcích zákazníků za provozní služby - vzor 2022
Oznámení zvláštního režimu - vzor 2022
Oznámení zvýšení cen - vzor 2022
Oznámení zvýšení cen některých produktů - vzor 2022
Oznámení, že jednající osoba byla oznámena - vzor 2022
Oznámení, že škoda způsobená zaměstnavatelem bude plněna jen částečně - vzor 2022
Oznámení, že uchazeč o práci nesmí být zaměstnán - vzor 2022
Oznámení, že za volno poskytnuté ke zkoušce nenáleží zaměstnanci mzda - vzor 2022
Oznámení, že zboží nebude dále dodáváno na fakturu - vzor 2022

Čestná prohlášení ...


Čestné prohlášení k patentu - vzor 2022
Čestné prohlášení o pravosti údajů podaných na úřad - vzor 2022
Čestné prohlášení osoby realizující odborné vedení stavby - vzor 2022
Čestné prohlášení vlastníka stavby, kde mají být prováděny stavební úpravy - vzor 2022

Námitky ...


Námitka dlužníka proti pohledávce postoupené - vzor 2022
Námitka místní nepříslušnosti - vzor 2022
Námitka neplatnosti odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem - vzor 2022
Námitka neplatnosti právního úkonu z důvodu vyhrožování - vzor 2022
Námitka neplatnosti vydědění - vzor 2022
Námitka nepoctivé držby - vzor 2022
Námitka nepříslušnosti ustanovení v pracovním řádu - vzor 2022
Námitka Odborové organizace o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru se členem jejího orgá - vzor 2022
Námitka pro nepřizvání svědka k výslechu - vzor 2022
Námitka promlčení bezdůvodného obohacení - vzor 2022
Námitka proti křivé výpovědi svědka s návrhem na obnovu řízení - vzor 2022
Námitka proti postupu správce daně při nahlížení do spisu - vzor 2022
Námitka proti postupu správce daně při výslechu svědka - vzor 2022
Námitka proti stanovení daně s použitím pomůcek - vzor 2022
Námitka proti vyloučení člena z bytového družstva - vzor 2022
Námitka proti výpovědi právně nezpůsobilého svědka - vzor 2022
Námitka proti způsobu oznámení výslechu svědka v daňovém řízení - vzor 2022
Námitka zaměstnavatele proti sdělení Odborové organizace, že okamžité zrušení pracovního poměru - vzor 2022

Výzvy ...


Výzva budoucímu zaměstnanci k absolvování vstupní lékařské prohlídky - vzor 2022
Výzva k absolvování školení - vzor 2022
Výzva k mediální omluvě - vzor 2022
Výzva k náhradě majetkové újmy (škody) způsobené společenstvím vlastníků při opravě v jednotce - vzor 2022
Výzva k náhradě nákladů při odvrácení škody (nepřikázané jednatelství) - vzor 2022
Výzva k náhradě nákladů z nesplněné kvalifikační dohody - vzor 2022
Výzva k náhradě schodku odpovědného zaměstnance - vzor 2022
Výzva k náhradě škody za ztrátu svěřených předmětů - vzor 2022
Výzva k náhradě škody zaměstnancem, jež neupozornil na hrozící nebezpečí - vzor 2022
Výzva k náhradě za obětování cizí věci k odvrácení jiné větší škody - vzor 2022
Výzva k nápravě nerovných pracovních podmínek zaměstnanců - vzor 2022
Výzva k nápravě šikany ze strany nadřízeného - vzor 2022
Výzva k odběru bezplatných vzorků - vzor 2022
Výzva k odškodnění pozůstalých zaměstnance - vzor 2022
Výzva k okamžitému vyčerpání dodatkové dovolené - vzor 2022
Výzva k platbě členského poplatku - vzor 2022
Výzva k podání výpovědi z pracovního poměru - vzor 2022
Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - banka - vzor 2022
Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - Finanční úřad - vzor 2022
Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - Okresní úřad - vzor 2022
Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - pojišťovna - vzor 2022
Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - policie - vzor 2022
Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - pošta - vzor 2022
Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - telekomunikace - vzor 2022
Výzva k projednání náhradního termínu výplaty mzdy - vzor 2022
Výzva k prošetření porušení zákona zaměstnavatelem - vzor 2022
Výzva k předčasnému splnění dluhu - vzor 2022
Výzva k rezignaci vedoucího pracovníka - vzor 2022
Výzva k účasti na charitativní akci - vzor 2022
Výzva k urgentnímu poskytnutí charitativního daru - vzor 2022
Výzva k uvolnění advokátní úschovy - vzor 2022
Výzva k vrácení daru - vzor 2022
Výzva k vyklizení komerční nemovitosti v nájmu - vzor 2022
Výzva k vysvětlení porušení mlčenlivosti správce daně - vzor 2022
Výzva k vysvětlení při diskriminaci národnosti ve výběrovém řízení - vzor 2022
Výzva k vysvětlení při diskriminaci pohlaví ve výběrovém řízení - vzor 2022
Výzva k vysvětlení při diskriminaci věku ve výběrovém řízení - vzor 2022
Výzva k zajištění prostředků první pomoci - vzor 2022
Výzva k poskytování příspěvků na náklady rodinné domácnosti - vzor 2022
Výzva k náhradě nákladů při jednání k užitku jiné osoby (nepřikázané jednatelství) - vzor 2022
Výzva k náhradě škody osobou, která se zavázala ke splnění závazku třetí osoby - vzor 2022
Výzva k náhradě škody při neuzavření smlouvy - vzor 2022
Výzva k náhradě škody vzniklé porušením povinností při výkonu funkce - vzor 2022
Výzva k náhradě škody z majetkové újmy - vzor 2022
Výzva k náhradě škody způsobené osobou s duševní poruchou - vzor 2022
Výzva k náhradě škody způsobené porušením dobrých mravů - vzor 2022
Výzva k odčinění újmy způsobené porušení mlčenlivosti svědka závěti - vzor 2022
Výzva k opuštění bytu po skončení nájmu - vzor 2022
Výzva k předání kmenových listů za účelem jejich výměny - vzor 2022
Výzva k převzetí nově vydaných akcií - vzor 2022
Výzva k přiznání odměny při záchraně cizí věci (nepřikázané jednatelství) - vzor 2022
Výzva k úhradě nákladů na opravu rozhrady - vzor 2022
Výzva k vrácení podílu na zisku - vzor 2022
Výzva k vydání bezdůvodného obohacení - finance - vzor 2022
Výzva k vydání bezdůvodného obohacení – plody - vzor 2022
Výzva k zaplacení ceny služby - vzor 2022
Výzva k zaplacení dluhu utvrzeného smluvní pokutou - vzor 2022
Výzva k zaplacení peněžitého příplatku - vzor 2022
Výzva k zaplacení úroků z úroků - vzor 2022
Výzva ke sjednání nápravy nežádoucího sexuálního chování spoluzaměstnance na pracovišti - vzor 2022
Výzva ke splnění dluhu při převzetí majetku - vzor 2022
Výzva ke splnění dluhu ručitelem - vzor 2022
Výzva ke splnění dluhu věřitelem pro třetí osobu - vzor 2022
Výzva ke splnění uhrazovací povinnosti v družstvu - vzor 2022
Výzva ke splnění vkladové povinnosti - vzor 2022
Výzva ke školení bezpečnosti práce při změně druhu práce - vzor 2022
Výzva ke školení bezpečnosti práce při změně pracovního zařazení - vzor 2022
Výzva ke změně programové skladby média - vzor 2022
Výzva likvidátora k poskytnutí součinnosti třetích osob - vzor 2022
Výzva lobující společnosti - vzor 2022
Výzva mladistvému k absolvování pravidelné lékařské prohlídky - vzor 2022
Výzva spoludlužníkovi k poskytnutí náhrady - vzor 2022
Výzva správci daně ke splnění oznamovací povinnosti - vzor 2022
Výzva uchazeči k dostavení se na schůzku k přijímacímu řízení - vzor 2022
Výzva věřitele ke splnění dluhu ručitelem - vzor 2022
Výzva věřitelům k přihlášení pohledávek při snížení základního kapitálu - vzor 2022
Výzva vydavatele k úhradě škody vzniklé odstoupením od licenční smlouvy autorem - vzor 2022
Výzva zaměstnanci k absolvování vstupní lékařské prohlídky - vzor 2022
Výzva zaměstnavateli k odstranění rizik přenášených na zaměstnance ze závislé činnosti - vzor 2022
Výzva zaměstnavateli poškozeného zaměstnance k účasti na objasnění příčin pracovního úrazu - vzor 2022

Návrhy ...


Návrh člena Odborové organizace ke zvýšení příplatku za noční práci - vzor 2022
Návrh exmanžela na určení výše výživného pro rozvedeného manžela - vzor 2022
Návrh k řešení platební neschopnosti klienta - vzor 2022
Návrh ke zlepšení využití pracovní doby zaměstnanci - vzor 2022
Návrh na doplnění obsahu smlouvy - vzor 2022
Návrh na jmenování znalce k ocenění nepeněžitého vkladu - vzor 2022
Návrh na jmenování znalce pro účely přezkumu zprávy o vztazích - vzor 2022
Návrh na nařízení likvidace právnické osoby - vzor 2022
Návrh na odvolání manažera pro ztrátu důvěry - vzor 2022
Návrh na odvolání nadřízeného z důvodu opakovaných drobných chyb při rozhodování - vzor 2022
Návrh na odvolání nadřízeného z důvodu závažného pochybení - vzor 2022
Návrh na odvolání poručníka - vzor 2022
Návrh na odvolání statutárního orgánu - vzor 2022
Návrh na omezení svéprávnosti - vzor 2022
Návrh na opravu chyby ve smlouvě - vzor 2022
Návrh na opravu veřejné komunikace - vzor 2022
Návrh na pokračování v dokazování - vzor 2022
Návrh na popření otcovství - vzor 2022
Návrh na povolení obnovy řízení - vzor 2022
Návrh na povolení obnovy řízení - nové skutečnosti - vzor 2022
Návrh na povolení obnovy řízení - trestný čin - vzor 2022
Návrh na prohlášení neplatnosti obchodní korporace - vzor 2022
Návrh na prohlášení neplatnosti právnické osoby - vzor 2022
Návrh na prohlášení za mrtvého - vzor 2022
Návrh na prohlášení za mrtvého u osoby nezvěstné - vzor 2022
Návrh na prohlášení za nezvěstného - vzor 2022
Návrh na provedení dalších důkazních prostředků - písemnosti - vzor 2022
Návrh na provedení dalších důkazních prostředků - svědek - vzor 2022
Návrh na přijetí peněžní částky do soudní úschovy - vzor 2022
Návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti - vzor 2022
Návrh na přivolení soudu s vyloučením předsedy představenstva z výkonu funkce - vzor 2022
Návrh na přivolení soudu s podnikáním nezletilého - vzor 2022
Návrh na přiznání svéprávnosti (emancipace) - vzor 2022
Návrh na přizvání svědka v daňovém řízení - vzor 2022
Návrh na rozvod manželství - vzor 2022
Návrh na rozvod manželství s připojením manžela - vzor 2022
Návrh na sepsání smlouvy - vzor 2022
Návrh na schválení smlouvy o nápomoci soudem - vzor 2022
Návrh na sjednání daně dohodou - vzor 2022
Návrh na splácení dluhu jinak - vzor 2022
Návrh na splacení dluhu ve splátkách - vzor 2022
Návrh na udělení povolení k uzavření manželství nezletilému a ne plně svéprávnému - vzor 2022
Návrh na ukončení neobchodní spolupráce - vzor 2022
Návrh na upuštění od pořádkové pokuty při daňové exekuci - vzor 2022
Návrh na určení otcovství k dítěti - vzor 2022
Návrh na určení, že manželství není - vzor 2022
Návrh na utajení osvojení - vzor 2022
Návrh na uzavření smlouvy - vzor 2022
Návrh na uzavření smlouvy s určením lhůty pro odvolání - vzor 2022
Návrh na vydání platebního rozkazu - vzor 2022
Návrh na vyloučení dražitele - vzor 2022
Návrh na vyloučení podjatého zástupce správce daně z jednání - vzor 2022
Návrh na vyloučení rozhodce pro podjatost - vzor 2022
Návrh na vyloučení soudce - vzor 2022
Návrh na vyloučení společníka - vzor 2022
Návrh na vyloučení zástupce správce daně z jednání pro podjatost - vzor 2022
Návrh na vyloučení znalce a jmenování nového - vzor 2022
Návrh na výmaz údajů družstva - vzor 2022
Návrh na vypořádání inventarizačního schodku hmotně odpovědnému zaměstnanci - vzor 2022
Návrh na vytvoření občanského sdružení - vzor 2022
Návrh na zapracování jednoduchých změn do smlouvy - vzor 2022
Návrh na zapracování právních změn do smlouvy - vzor 2022
Návrh na zrušení bytového družstva s likvidací - vzor 2022
Návrh na zrušení osvojení - vzor 2022
Návrh na zrušení rozhodčího nálezu - vzor 2022
Návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání - vzor 2022
Návrh na zrušení sociálního družstva s likvidací - vzor 2022
Návrh na zrušení zastoupení třetí osobou pro odůvodněný střet zájmů zástupce - vzor 2022
Návrh na zrušení zastoupení zastoupeným - vzor 2022
Návrh na zrušení zastoupení zástupcem - vzor 2022
Návrh nadřízenému - požadavek zaměstnanců zkrátit pracovní dobu - vzor 2022
Návrh nadřízenému k řešení velké fluktuace zaměstnanců - vzor 2022
Návrh odběratele na změnu dodacích podmínek - lepší cena - vzor 2022
Návrh odběratele na změnu dodacích podmínek - zkrácení doby - vzor 2022
Návrh odběratele na změnu dodacích podmínek - zrušení zálohové platby - vzor 2022
Návrh Odborové organizace k uzavření kolektivní smlouvy - vzor 2022
Návrh opatrovance na odvolání opatrovníka - vzor 2022
Návrh podporovaného soudu na odvolání podpůrce - vzor 2022
Návrh pro zlepšení pracovních podmínek - vzor 2022
Návrh řešení klesající produktivity práce zaměstnanců - vzor 2022
Návrh soudu k prohlášení neplatnosti manželství - vzor 2022
Návrh soudu k převzetí dlužné částky do soudní úschovy - vzor 2022
Návrh soudu na prohlášení neplatnosti obchodní korporace - vzor 2022
Návrh soudu na přivolení s odvoláním souhlasu zákonného zástupce - vzor 2022
Návrh soudu na přiznání svéprávnosti (emancipace) - vzor 2022
Návrh soudu na schválení zastoupení člena domácnosti - vzor 2022

Odmítnutí ...


Odmítnutí akceptace změny pracovní dohody - vzor 2022
Odmítnutí daru - vzor 2022
Odmítnutí dědictví - vzor 2022
Odmítnutí dědictví s výhradou povinného dílu - vzor 2022
Odmítnutí dědictví zástupcem dědice - vzor 2022
Odmítnutí delegovaného úkolu - nedostatečná kvalifikace - vzor 2022
Odmítnutí delegovaného úkolu - úkol mimo popis pracovního poměru - vzor 2022
Odmítnutí materiální pozornosti - vzor 2022
Odmítnutí nabídky zaměstnání uchazečem - vzor 2022
Odmítnutí odkazu odkazovníkem - vzor 2022
Odmítnutí podání vysvětlení dle ZOK - vzor 2022
Odmítnutí poskytnutí informace dle ZOK - vzor 2022
Odmítnutí poskytnutí rady - vzor 2022
Odmítnutí poskytnutí reference na výrobek - vzor 2022
Odmítnutí poskytnutí reference na zaměstnance - vzor 2022
Odmítnutí povýšení zaměstnancem - vzor 2022
Odmítnutí pozvání na schůzi - vzor 2022
Odmítnutí pozvání na večírek - vzor 2022
Odmítnutí převzetí likvidační podstaty věřitelem - vzor 2022
Odmítnutí přidělené práce zaměstnancem - vzor 2022
Odmítnutí přijetí všimného - vzor 2022
Odmítnutí rezervace apartmánu - vzor 2022
Odmítnutí rezervace ubytování - vzor 2022
Odmítnutí splnění výzvy - vzor 2022
Odmítnutí vyslání zaměstnance na školení - vzor 2022
Odmítnutí zakázky - vzor 2022
Odmítnutí zaplacení odstupného - vzor 2022

Omluvy ...


Omluva lékaře za chybu - vzor 2022
Omluva lékaři pacientem - vzor 2022
Omluva neschopnosti dostát jinému závazku - vzor 2022
Omluva přizvaného svědka za zmeškání termínu - vzor 2022
Omluva přizvaného svědka, který se nemůže dostavit k výslechu - vzor 2022
Omluva škodu způsobenou svěřenou osobou - vzor 2022
Omluva z úředního jednání - vzor 2022
Omluva za delikt osoby ve vlastní péči - vzor 2022
Omluva za deliktní chování zaměstnance - vzor 2022
Omluva za dočasné zpoždění splácení dluhu s návrhem řešení - vzor 2022
Omluva za chybné řídící rozhodnutí - vzor 2022
Omluva za chybu v seznamu hostů - vzor 2022
Omluva za chybu ve vyúčtování - vzor 2022
Omluva za mylné odeslání upomínky k uhrazení dluhu - vzor 2022
Omluva za neúplnost plnění smlouvy - vzor 2022
Omluva za nevhodné opuštění místnosti - vzor 2022
Omluva za nevyžádanou reklamu - vzor 2022
Omluva za omylem vystavenou fakturu - vzor 2022
Omluva za písařskou chybu - vzor 2022
Omluva za poskytnutí nesprávné informace - vzor 2022
Omluva za poskytnutí neúplné informace - vzor 2022
Omluva za poškození cizí věci - vzor 2022
Omluva za poškození majetku - vzor 2022
Omluva za poškození zdraví - vzor 2022
Omluva za pozdní platbu - vzor 2022
Omluva za pozdní zaplacení splátku dluhu - vzor 2022
Omluva za stížnost na prodavače s diplomatickou obranou - vzor 2022
Omluva za svěřenou osobu - vzor 2022
Omluva za špatně provedenou službu - vzor 2022
Omluva za tiskovou chybu - vzor 2022
Omluva za účetní chybu - vzor 2022
Omluva za urážku - vzor 2022
Omluva za útočné jednání - vzor 2022
Omluva za vlastní chybu na daňovém dokladu - vzor 2022
Omluva za zmeškání termínu úředního podání - vzor 2022
Omluva za způsobení citové újmy - vzor 2022
Omluva za způsobenou smrt - vzor 2022
Omluva za zrušení schůzky pro nepředvídatelný důvod - vzor 2022
Omluva za zrušení schůzky z jiného důvodu - vzor 2022
Omluva zaměstnanci - vzor 2022
Omluva zaměstnancům za chybu v manažerském rozhodnutí - vzor 2022
Omluva zaměstnancům za tvrdé jednání - vzor 2022
Omluva zaměstnancům za zpoždění výplat - vzor 2022
Omluva zaměstnavateli - vzor 2022
Omluva ze schůze nebo meetingu - vzor 2022
Omluvenka žáka z vyučování na celý den - vzor 2022
Omluvenka žáka z vyučování na jednu hodinu - vzor 2022

Obchodní omluvy ...


Obchodní omluva za výrobní vadu - vzor 2022
Obchodní omluva při zásadním prodlení s termínem dodání - vzor 2022
Obchodní omluva za doručení neobjednaného zboží - vzor 2022
Obchodní omluva za chybu v dodávce zboží - vzor 2022
Obchodní omluva za chybu v plnění služby - vzor 2022
Obchodní omluva za chybu zaměstnance - vzor 2022
Obchodní omluva za nátlakové jednání zaměstnance - vzor 2022
Obchodní omluva za nedodržení lhůty - vzor 2022
Obchodní omluva za nedodržení termínu dodání zboží - vzor 2022
Obchodní omluva za nevhodné jednání zaměstnance - vzor 2022
Obchodní omluva za nevyřízenou objednávku - vzor 2022
Obchodní omluva za protiprávní jednání zaměstnance - vzor 2022
Obchodní omluva za špatnou kvalitu služeb - vzor 2022
Obchodní omluva za vadu výrobku - vzor 2022
Obchodní omluva za zpoždění dodávky - vzor 2022

Potvrzení ...


Potvrzení dohody - vzor 2022
Potvrzení o poskytnutí odborné praxe absolventa - vzor 2022
Potvrzení o pozbytí platnosti dlužního úpisu - vzor 2022
Potvrzení o převzetí e-mailové zprávy - vzor 2022
Potvrzení o přijetí platby - vzor 2022
Potvrzení o přijetí zásilky - vzor 2022
Potvrzení o přijetí zprávy - vzor 2022
Potvrzení o splnění vkladových povinností nadace - vzor 2022
Potvrzení o zaměstnání - vzor 2022
Potvrzení objednávky - vzor 2022
Potvrzení opravy chyby programu - vzor 2022
Potvrzení opravy chyby v informaci - vzor 2022
Potvrzení opravy chyby v inzerátu - vzor 2022
Potvrzení opravy neúplné informace - vzor 2022
Potvrzení poptávky - vzor 2022
Potvrzení převzetí písemnosti- vzor 2022
Potvrzení přijetí dokumentů ke zpracování - vzor 2022
Potvrzení přijetí jiné zprávy - vzor 2022
Potvrzení přijetí nabídky k zaměstnání - vzor 2022
Potvrzení přijetí negativní zprávy - vzor 2022
Potvrzení přijetí požadavku - vzor 2022
Potvrzení přijetí požadavku na rezervaci ubytování - vzor 2022
Potvrzení přijetí zlepšovacího návrhu - vzor 2022
Potvrzení přijetí zprávy ke zpracování - vzor 2022
Potvrzení přijetí žádosti - vzor 2022
Potvrzení přijetí životopisu - vzor 2022
Potvrzení rezervace zboží dodavatelem - vzor 2022
Potvrzení rozhodnutí managementu - vzor 2022
Potvrzení různých dohod - vzor 2022
Potvrzení schůzky - vzor 2022
Potvrzení splnění delegovaného účetního úkolu - vzor 2022
Potvrzení telefonické dohody - vzor 2022
Potvrzení termínu účasti na schůzce uchazečem o zaměstnání - vzor 2022
Potvrzení účasti - vzor 2022
Potvrzení uděleného povolení - vzor 2022
Potvrzení udělení oprávnění k jednání - vzor 2022
Potvrzení upisovateli - vzor 2022
Potvrzení ústní dohody - vzor 2022

Stížnosti ...


Stížnost dodavateli služby na nedostatečnou kvalifikaci jeho zaměstnanců - vzor 2022
Stížnost na absenci vymíněné vlastnosti výrobku - vzor 2022
Stížnost na administrativní chybu úředníka - vzor 2022
Stížnost na bossing v zaměstnání - vzor 2022
Stížnost na diskriminaci uchazeče o zaměstnání - vzor 2022
Stížnost na diskriminaci zaměstnance ve výběrovém řízení - vzor 2022
Stížnost na dodání poškozeného zboží - vzor 2022
Stížnost na hrubý obsah televizního vysílání - vzor 2022
Stížnost na chybné rozhodnutí pojišťovny o výši náhrady plnění z životní pojistky - vzor 2022
Stížnost na chybné rozhodnutí pojišťovny o výši plnění z havarijní pojistky - vzor 2022
Stížnost na chybu dodavatele se ztrátou důvěry - vzor 2022
Stížnost na chybu přepravy - vzor 2022
Stížnost na chybu ve vyúčtování nájmu bytu - vzor 2022
Stížnost na korupční jednání úředníka - vzor 2022
Stížnost na lékaře pro nelidský přístup - vzor 2022
Stížnost na místní daňové šetření v obydlí - vzor 2022
Stížnost na nátlakové jednání nadřízeného - vzor 2022
Stížnost na nečinnost úřadu - vzor 2022
Stížnost na nedovolenou kontrolu listovních zásilek adresovaných zaměstnanci - vzor 2022
Stížnost na nedůstojné zacházení při prohlídce osobních věcí - vzor 2022
Stížnost na nedůstojné zacházení se zaměstnancem - vzor 2022
Stížnost na někoho, kdo jiného křivě obvinil - vzor 2022
Stížnost na neprůkaznost správce daně - vzor 2022
Stížnost na nesplněnou informační povinnost rozhodce - vzor 2022
Stížnost na neúčinnost opatření - vzor 2022
Stížnost na neúměrné použití nátlakových metod vymahačů dluhů - vzor 2022
Stížnost na nevhodné jednání správce daně - vzor 2022
Stížnost na nevhodné použití nátlakových metod vymahačů dluhů - vzor 2022
Stížnost na nezdvořilé jednání správce daně - vzor 2022
Stížnost na obchodní praktiky dodavatele - vzor 2022
Stížnost na obsah televizního vysílání - vzor 2022
Stížnost na porušení mlčenlivosti - vzor 2022
Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy při realizaci časových nabídek - vzor 2022
Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy při zasílání nevyžádaných e-mailů - vzor 2022
Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy určené mladistvím nabádáním ke koupi další osobou - vzor 2022
Stížnost na postup práce sociálních pracovníků při kontrole podmínek v domácnosti - vzor 2022
Stížnost na poškozený BONUS u zboží - vzor 2022
Stížnost na průtahy v daňovém jednání nadřízenému orgánu - vzor 2022
Stížnost na průtahy v jednání - vzor 2022
Stížnost na rozhodnutí rady města - vzor 2022
Stížnost na sousedské vztahy - vzor 2022
Stížnost na společenské problémy - vzor 2022
Stížnost na správce daně o nepoučení účastníka řízení - vzor 2022
Stížnost na škodní jednání zaměstnance - vzor 2022
Stížnost na tiskovou chybu - vzor 2022
Stížnost na účetní chybu při inkasu - vzor 2022
Stížnost na účetní chybu při směně - vzor 2022
Stížnost na úředníka - vzor 2022
Stížnost na vulgarismy v rádiovém vysílání - vzor 2022
Stížnost na zaměstnance správce daně při tvorbě protokolu - vzor 2022
Stížnost na zaměstnavatele porušující informační povinnosti - vzor 2022
Stížnost na zaměstnavatele při porušování zaměstnaneckých práv - vzor 2022
Stížnost na zpožděné doručení zboží z e-shopu - vzor 2022
Stížnost na zpoždění dopravního spojení - vzor 2022
Stížnost na zpožděnou objednávku - vzor 2022
Stížnost ombudsmanovi - vzor 2022
Stížnost proti postupu správce daně - vzor 2022
Stížnost proti usnesení Policie ČR o odložení věci - vzor 2022
Stížnost proti výzvě správce daně k vydání věci - vzor 2022

Žaloby ...


Žaloba na vydání věci - vzor 2022
Žaloba na zrušení společnosti - vzor 2022
Žaloba o doplacení minimální mzdy - vzor 2022
Žaloba o doplacení mzdy - vzor 2022
Žaloba o neplatnost úkonu převedení zaměstnance na jinou práci - vzor 2022
Žaloba o neplatnost výpovědi pro porušení pracovní kázně - vzor 2022
Žaloba o odškodnění diskriminačního chování zaměstnavatele - vzor 2022
Žaloba o odškodnění mimopracovního úrazu - vzor 2022
Žaloba o platnost výpovědi se členem orgánu Odborové organizace - vzor 2022
Žaloba o poskytnutí plnění naturální mzdy - vzor 2022
Žaloba o uložení povinnosti zaměstnance vrátit přeplatek mzdy - vzor 2022
Žaloba o uložení povinnosti zaměstnavatele vydat potvrzení o zaměstnání - vzor 2022
Žaloba o uložení povinnosti zaměstnavateli převést zaměstnance zpět na původní práci - vzor 2022
Žaloba o určení neplatnosti vyloučení člena družstva - vzor 2022
Žaloba o určení neplatnosti vyloučení člena ze spolku - vzor 2022
Žaloba o vyloučení společníka - vzor 2022
Žaloba o zrušení účasti společníka ve společnosti - vzor 2022

Ostatní vzory ... (abecedně)


Delegace pravomocí - vzor 2022
Delegace reakce na negativní dopis zákazníka - vzor 2022
Delegace reklamace - vzor 2022
Delegace stížnosti - vzor 2022
Delegace úkolu - vzor 2022
Delegace úkolu externí firmě - vzor 2022
Delegace vnitrofiremního úkolu - vzor 2022
Delegace vyřešení stížnosti na jiné pracoviště - vzor 2022
Delegace vyřízení žádosti - vzor 2022
Delegace zodpovědnosti - vzor 2022
Dělitelné plnění - Výzva k poskytnutí dělitelného plnění - vzor 2022
Dočasné odmítnutí delegovaného úkolu - nedostatek času - vzor 2022
Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli - vzor 2022
Dodací list - vzor 2022
Dodací list - daňový doklad - vzor 2022
Dodatek k licenční smlouvě - souhlas autora s poskytnutím úplné podlicence - vzor 2022
Dodatek k pracovní smlouvě - vzor 2022
Dodatek o přezkumu nálezů v rozhodčím řízení - vzor 2022
Dodatek o změně režimu formy vedení rozhodčího řízení - vzor 2022
Doložení důkazů k nahlášeným registračním údajům po výzvě správce daně - vzor 2022
Doložení pravosti listiny v daňovém řízení - vzor 2022
Doložka o ochraně osobních údajů s vyslovením nesouhlasu s uchováním údajů při zaslání objednávky - vzor 2022
Doplnění daňového podání - vzor 2022
Doplnění k uznatelnosti daňového odpočtu - vzor 2022
Doplnění objednávky - vzor 2022
Doplnění objednávky snížením objednaného množství - vzor 2022
Doplnění odvolání na výzvu správce daně - vzor 2022
Doplnění plné moci - vzor 2022
Doplnění podání písemnosti v daňovém řízení - vzor 2022
Doplnění pravdivosti daňového tvrzení - vzor 2022
Doplnění registračních údajů na výzvu správce daně - vzor 2022
Doplnění rezervace ubytování - vzor 2022
Doplnění rezervace zboží - vzor 2022
Doplnění úředního podání - vzor 2022
Doporučení kandidáta oblíbené politické strany - vzor 2022
Doporučení služby vnitrofiremně - vzor 2022
Doporučení sportovce - vzor 2022
Doporučení trenéra - vzor 2022
Doporučení výrobku - vzor 2022
Doporučení zaměstnance - vzor 2022
Dotazník pro přijímaného zaměstnance - vzor 2022
Dovolání se relativní neplatnosti právního úkonu - vzor 2022
Evidence list srážek ze mzdy zaměstnance - vzor 2022
Evidence mladistvých v pracovním poměru - vzor 2022
Evidenční list vydávání stravenek zaměstnancům - vzor 2022
Faktura - daňový doklad A4 - vzor 2022
Faktura - daňový doklad A5 - vzor 2022
Faktura za hotové - vzor 2022
Gratulace k hrdinskému činu - vzor 2022
Gratulace k narození potomka - vzor 2022
Gratulace k narozeninám - vzor 2022
Gratulace k profesnímu úspěchu zaměstnance - vzor 2022
Gratulace k promoci zaměstnanci - vzor 2022
Gratulace k turnajové výhře - vzor 2022
Gratulace k úspěšné maturitě - vzor 2022
Gratulace k výročí firmy - vzor 2022
Gratulace k výročí obchodního partnera - vzor 2022
Gratulace k výročí zaměstnance - vzor 2022
Gratulace k získání nového obchodního partnera s nabídkou dalších služeb - vzor 2022
Gratulace k získání nového pracovního místa - vzor 2022
Gratulace k získání úvěru s výzvou ke splátce dluhu - vzor 2022
Gratulace obchodnímu partnerovi k otevření nové pobočky - vzor 2022
Gratulace politikovi k získání poslaneckého mandátu - vzor 2022
Gratulace politikovi k získání senátorského mandátu - vzor 2022
Gratulace zákazníkovi k zakoupení výrobku s dárkem - vzor 2022
Gratulace zaměstnavatele k odchodu zaměstnance do důchodu - vzor 2022
Gratulace zastupitele ke sportovnímu výkonu - vzor 2022
Hlášení změny trvalého pobytu - vzor 2022
Hodnocení uchazeče o zaměstnání při výběrovém řízení - vzor 2022
Hromadná stížnost více zaměstnanců na manažera - vzor 2022
Hromadná stížnost více zaměstnanců na zaměstnavatele inspektorátu - vzor 2022
Hromadná stížnost více zaměstnanců na zaměstnavatele odborům - vzor 2022
Hromadná výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem - vzor 2022
Hromadné propouštění - vzor 2022
Hromadné propouštění - informace pro Odbory - vzor 2022
Hromadné propouštění, písemná zpráva zaměstnavatele úřadu práce - vzor 2022
Hromadný příkaz k úhradě - vzor 2022
Informace o obsahu pracovního poměru - vzor 2022
Informace o právní a závazkové čistotě - vzor 2022
Informace o záměru podat společnickou žalobu - vzor 2022
Informování kontrolní komise o jednání představenstva - vzor 2022
Informování náhradníka delegáta o svolání shromáždění delegátů - vzor 2022
Informování o zákazu konkurence - vzor 2022
Insolvenční návrh - dlužník - vzor 2022
Insolvenční návrh - příloha - seznam majetku - vzor 2022
Insolvenční návrh - příloha - seznam zaměstnanců - vzor 2022
Insolvenční návrh - příloha - seznam závazků - vzor 2022
Insolvenční návrh - věřitel - vzor 2022
Instrukce k autorizaci správnosti grafického zpracování před tiskem - vzor 2022
Instrukce k informacím v PR článku - vzor 2022
Instrukce k podepsání smlouvy - vzor 2022
Instrukce k potvrzení korektury textu redakcí média - vzor 2022
Instrukce k protinávrhu smlouvy - vzor 2022
Instrukce k prověření chyby v zaúčtování platby u dodavatele - vzor 2022
Inventarizace závazků - vzor 2022
Inventarizační zápis o provedení mimořádné fyzické inventarizace pokladní hotovosti - vzor 2022
Jednostranné zrušení dohody o pracovní činnosti zaměstnancem - vzor 2022
Jednostranné zrušení dohody o pracovní činnosti zaměstnavatelem - vzor 2022
Jednostranný zápočet - vzor 2022
Jmenování do funkce - vzor 2022
Jmenování do funkce se zkušební dobou - vzor 2022
Jmenování do funkce statutárního ředitele - vzor 2022
Jmenování správce svěřenckého fondu - vzor 2022
Kmenový list - vzor 2022
Kniha jízd - vzor 2022
Kniha jízd - měsíční vyúčtování jízd - vzor 2022
Kniha pohledávek A4 - vzor 2022
Kniha příchodů a odchodů A4 - vzor 2022
Kniha závazků A4 - vzor 2022
Konečná zpráva o průběhu likvidace - vzor 2022
Konkurenční doložka - vzor 2022
Konkurenční doložka, klausule pracovních smluv - vzor 2022
Kupní smlouva nemovitost - vzor 2022
Licenční smlouva o šíření počítačového programu - vzor 2022
Licenční smlouva reklamního audiovizuálního díla - vzor 2022
Listina o vydědění - vzor 2022
Listina přítomných na schůzi spolku - vzor 2022
Listina přítomných valné hromady - vzor 2022
Manažerská smlouva - vzor 2022
Manažerská smlouva spojená s konkurenční doložkou - vzor 2022
Mimořádné vydržení vlastnického práva k věci movité - vzor 2022
Mzdový výměr - vzor 2022
Nabídka na řešení škod pojištěním majetku - vzor 2022
Nabídka s představením nové pobočky a služeb - vzor 2022
Nabídka spolupráce s odkazem na referenční osobu - vzor 2022
Nabídka výměny internetových odkazů - vzor 2022
Nadační listina nebo Zakládací listina nadace - vzor 2022
Napomenutí zaměstnance za kouření mimo předepsané prostory - vzor 2022
Napomenutí zaměstnance za pozdní příchody a předčasné odchody - vzor 2022
Napomenutí zaměstnance za zneužití čehokoliv pro své potřeby - vzor 2022
Nařízení práce přesčas - vzor 2022
Nařízení práce ve dnech pracovního klidu - vzor 2022
Nařízení zaměstnanci k absolvování školení u jiné firmy - vzor 2022
Následná nemožnost plnění ze smlouvy - vzor 2022
Návrh více Odborových organizací k uzavření kolektivní smlouvy ve shodě u jednoho zaměstnavatele - vzor 2022
Nedělitelné plnění - Výzva k poskytnutí nedělitelného plnění - vzor 2022
Nemožnost dovolat se neplatnosti smlouvy - vzor 2022
Neplatnost doložky u smlouvy kupní uzavřené adhezním způsobem - vzor 2022
Neplatnost mzdového výměru - vzor 2022
Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem - vzor 2022
Neplatnost smlouvy - Dovolání se neplatnosti smlouvy - vzor 2022
Neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem - vzor 2022
Neplatnost závěti - vzor 2022
Nepřijetí návrhu s protinávrhem - vzor 2022
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby zaměstnanců - vzor 2022
Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení - vzor 2022
Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení pro střet zájmů - vzor 2022
Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení s alternativním návrhem - vzor 2022
Nesouhlas s prominutím dluhu - vzor 2022
Nesouhlas s převodem akcií - vzor 2022
Nesouhlas se vstupem na pozemek a vzniku věcného břemene při stavebním řízení - vzor 2022
Nesouhlas se zrušením pracovního poměru se členem orgánu Odborové organizace - vzor 2022
Objednávka - vzor 2022
Odepření výpovědi svědka v daňovém řízení - vzor 2022
Odepření výpovědi svědka z důvodu hrozby osobě blízké - vzor 2022
Odložení pozvání - vzor 2022
Odložení valné hromady - vzor 2022
Odměna zaměstnanci za pomoc v nouzi - vzor 2022
Odpor proti peněžnímu postihu zaměstnavatele - vzor 2022
Odpor proti platebnímu rozkazu - vzor 2022
Odpověď na dopis nespokojeného účastníka semináře - vzor 2022
Odpověď na dopis zákazníka poškozeného zaměstnancem - vzor 2022
Odpověď uchazeče o zaměstnání na inzerát - vzor 2022
Ohlášení užívání veřejného prostranství - vzor 2022
Ochrana utajovaných skutečností ve společnosti - vzor 2022
Opakovaná výzva k úhradě pohledávky - vzor 2022
Opakovaná žádost o informaci k produktu nebo službě - vzor 2022
Opakovaný návrh na zlepšení prodejů oddělení - vzor 2022
Oprava vad daňového podání - vzor 2022
Opravný prostředek proti rozhodnutí MZ - pozemkového fondu - vzor 2022
Organizační řád obchodní společnosti - vzor 2022
Organizační schéma obchodní společnosti - vzor 2022
Oslovení potenciálního zaměstnavatele naslepo - Žádost o zaměstnání - vzor 2022
Paragon - vzor 2022
Personální akvizice nejlepších studentů - vzor 2022
Petice - vzor 2022
Petice - Podpisový petiční arch bez textu petice - vzor 2022
Petice - Podpisový petiční arch s petičním textem - vzor 2022
Písemné odevzdání hlasu po konání valné hromady - vzor 2022
Písemné odevzdání hlasu před konáním valné hromady - vzor 2022
Písemné potvrzení o převzetí písemnosti zaměstnavatelem - vzor 2022
Písemné prohlášení správce vkladu o splnění vkladové povinnosti - vzor 2022
Písemné přijetí návrhu pracovní smlouvy zaměstnacem - vzor 2022
Písemný návrh pracovní smlouvy - vzor 2022
Podání dodatečného daňového přiznání na nižší základ daně - vzor 2022
Podání dodatečného daňového přiznání na vyšší základ daně - vzor 2022
Podání dodatečného vyúčtování na nižší základ daně - vzor 2022
Podání dodatečného vyúčtování na vyšší základ daně - vzor 2022
Podání následného hlášení - vzor 2022
Podání vysvětlení správci daně - vzor 2022
Podlicenční smlouva pro částečné použití díla - vzor 2022
Podlicenční smlouva pro úplné použití díla - vzor 2022
Podnět k opatření proti nečinnosti - vzor 2022
Podnět k prošetření zaměstnávání mladistvých - vzor 2022
Podnět zaměstnance k vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy - vzor 2022
Podpisový regulativ - vzor 2022
Podpisový vzor zaměstnance - vzor 2022
Podpora politikovi malé strany - vzor 2022
Podpora rodině při úmrtí zaměstnance - vzor 2022
Pochvala dodavateli služby - vzor 2022
Pochvala dodavateli služby a zboží - vzor 2022
Pochvala kolektivnímu vyjednavači - vzor 2022
Pochvala podřízenému úředníkovi - vzor 2022
Pochvala politikovi za hlasování pro zákon - vzor 2022
Pochvala poslanci za dosažení stanoveného cíle - vzor 2022
Pochvala řečníkovi za projev na schůzi - vzor 2022
Pochvala tiskovému mluvčímu za obratnou mediální reakci - vzor 2022
Pochvala tiskovému mluvčímu za pozitivní medializaci chyby firmy - vzor 2022
Pochvala tiskovému mluvčímu za skvělý výkon před médii - vzor 2022
Pochvala zákazníka prodavačům - vzor 2022
Pochvala zaměstnanci za ochotu k zákazníkům - vzor 2022
Pochvala zaměstnanci za pracovní výkon - vzor 2022
Pochvala zaměstnancům celého oddělení - vzor 2022
Pochvala žákovi za zlepšení studijních výsledků - vzor 2022
Pokladní kniha bez DPH A4 - vzor 2022
Poskytnutí jiné rady - vzor 2022
Poskytnutí náhrady za škodu způsobenou na odložených věcech - vzor 2022
Poskytnutí osobní rady - vzor 2022
Poskytnutí profesní rady - vzor 2022
Poskytnutí provozní zálohy zaměstnanci - vzor 2022
Poskytnutí výchovné rady zaměstnanci - vzor 2022
Poslední výzva k úhradě pohledávky - vzor 2022
Postih společného jmění manželů - vzor 2022
Pověření pro více úkonů v daňovém řízení - vzor 2022
Pověření zaměstnance - vzor 2022
Pověření zaměstnance pro více úkonů v daňovém řízení - vzor 2022
Povolání do funkce likvidátora - vzor 2022
Povzbuzení hospitalizovanému zaměstnanci od managementu firmy - vzor 2022
Povzbuzení matce hospitalizované dcery - vzor 2022
Povzbuzení někoho k pokračování ve velmi dobré práci - vzor 2022
Povzbuzení zákazníka k dalšímu nákupu - vzor 2022
Povzbuzení zaměstnance k dalšímu zvýšení prodeje - vzor 2022
Povzbuzení zaměstnance ke zvýšení prodeje v období firemní soutěže - vzor 2022
Povzbuzení zaměstnanců k udržení pracovního výkonu - vzor 2022
Povzbuzení zaměstnanců k udržení výkonu před dokončením zakázky - vzor 2022
Povzbuzení zaměstnanců k vyššímu sezónnímu výkonu - vzor 2022
Povzbuzení žáků k udržení studijních výkonů - vzor 2022
Pozbytí práva věřitele požadovat další úroky - vzor 2022
Pozdní podání daňového tvrzení s omluvou - vzor 2022
Pozvání na třídní sraz - vzor 2022
Pozvánka k návštěvě klubové sportovní události - vzor 2022
Pozvánka k výběrovému řízení pro obsazení nové pracovní pozice - vzor 2022
Pozvánka na členskou schůzi družstva - vzor 2022
Pozvánka na členskou schůzi Sociálního družstva - vzor 2022
Pozvánka na členskou schůzi spolku - vzor 2022
Pozvánka na den otevřených dveří - vzor 2022
Pozvánka na firemní brainstorming - vzor 2022
Pozvánka na firemní předváděcí akci - vzor 2022
Pozvánka na neformální posezení spolužáků - vzor 2022
Pozvánka na neformální večírek zaměstnanců - vzor 2022
Pozvánka na pravidelné setkání specialistů - vzor 2022
Pozvánka na pravidelnou klubovou schůzi - vzor 2022
Pozvánka na řádnou - mimořádnou valnou hromadu - vzor 2022
Pozvánka na řádnou valnou hromadu - vzor 2022
Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek s externím odkazem na pořad zasedání - vzor 2022
Pozvánka na schůzi managementu - vzor 2022
Pozvánka na schůzi nájemníků - vzor 2022
Pozvánka na Team Bulding - vzor 2022
Pozvánka na ustavující schůzi budoucí právnické osoby - vzor 2022
Pozvánka na ustavující schůzi spolku - vzor 2022
Pozvánka na V.I.P večírek - vzor 2022
Pozvánka na V.I.P. ples - vzor 2022
Pozvánka na valnou hromadu s informací o využití technických prostředků použitých pro konání VH - vzor 2022
Pozvánka na výjimečnou schůzi zaměstnanců - vzor 2022
Pozvánka sponzora na akci - vzor 2022
Pozvánka zákazníka na prezentaci - vzor 2022
Pozvánka zákazníka na výstavu - vzor 2022
Požadavek zaměstnavatele konat práci přesčas nad rámec zákona - vzor 2022
Pracovní posudek - vzor 2022
Pracovní řád - vzor 2022
Prekluze práva - vzor 2022
Prezenční listina valné hromady akciové společnosti - vzor 2022
Program Odborové organizace - vzor 2022
Prohlášení kmenových listů za neplatné, výzva k odevzdání - vzor 2022
Prohlášení o odstoupení člena voleného orgánu - vzor 2022
Prohlášení o vnesení nemovité věci jakožto nepeněžitého vkladu - vzor 2022
Prohlášení uchazeče o zaměstnání, ochrana osobních údajů při zaslání životopisu ve výběrovém řízení - vzor 2022
Prohlášení vlastníka všech jednotek - vzor 2022
Prohlášení zástupce, že dědic pozůstalost neodmítá - vzor 2022
Prohlášení zástupce, že dědic pozůstalost přijímá - vzor 2022
Projevení opětovného zájmu autora k užití díla po předchozím odstoupení od licenční smlouvy z důvodu - vzor 2022
Prokázání předkupního práva k věci v daňové dražbě - vzor 2022
Prominutí dluhu vydáním kvitance - vzor 2022
Protinávrh u nevyhovující smlouvy - vzor 2022
Protokol - Bezpečnost práce na montážní jámě - vzor 2022
Protokol - Bezpečnost práce na stojanové brusce - vzor 2022
Protokol - Bezpečnost práce při práci se skartátory - vzor 2022
Protokol - Bezpečnost práce při práci se soustružnickými stroji - vzor 2022
Protokol - Bezpečnost práce při svařování elektrickým obloukem - vzor 2022
Protokol - Bezpečnost práce při vrtání na stojanové vrtačce - vzor 2022
Protokol - Bezpečnost práce při zdvihání břemen - vzor 2022
Protokol o předání mobilního telefonu zaměstnanci do užívání - vzor 2022
Protokol o převzetí automobilu zaměstnancem - vzor 2022
Protokol o seznámení zaměstnanců s kolektivní smlouvou - vzor 2022
Protokol o zaškolení zaměstnance bez kvalifikace - vzor 2022
Provozní řád budov - vzor 2022
Průvodní dopis k daru od zaměstnavatele - vzor 2022
Průvodní dopis k objednávce - vzor 2022
Průvodní dopis k opravené faktuře - vzor 2022
Průvodní dopis k písemnosti ke zpracovaní - vzor 2022
Průvodní dopis k šeku - vzor 2022
Průvodní dopis k životopisu - vzor 2022
Průvodní dopis ke kompenzačnímu daru - vzor 2022
Předčasné vrácení předmětu výpůjčky - vzor 2022
Předložení závěti třetí osobou - vzor 2022
Přerušení mateřské dovolené - vzor 2022
Přesunutí termínu konání maturitního večírku - vzor 2022
Převedení zaměstnance na jinou práci po dobu výpovědní doby - vzor 2022
Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků - vzor 2022
Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu změny zdravotního stavu - vzor 2022
Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu ztráty kvalifikačních předpokladů - vzor 2022
Převedení zaměstnance zpět na původní práci - vzor 2022
Převzetí zásilky - vzor 2022
Přihláška člena do Odborové organizace - vzor 2022
Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky - vzor 2022
Přihláška pohledávky do rozvrhu daňové dražby - vzor 2022
Přihláška pohledávky do rozvrhu vyúčtování daňové dražby - vzor 2022
Přihláška za člena družstva - vzor 2022
Přihláška zájemce o členství v sociálním družstvu - vzor 2022
Přijetí nabídky - vzor 2022
Příjmový pokladní doklad - vzor 2022
Příjmový pokladní doklad pro podvojné účetnictví - vzor 2022
Přijmutí části zlepšovacího návrhu - vzor 2022
Přijmutí čestné funkce - vzor 2022
Přijmutí čestného členství - vzor 2022
Přijmutí daru - vzor 2022
Přijmutí nabídky k založení společnosti - vzor 2022
Přijmutí nabídky ke vstupu do spolku, klubu nebo zájmové skupiny - vzor 2022
Přijmutí nabídky obchodního partnerství - vzor 2022
Přijmutí nabídky právních služeb - vzor 2022
Přijmutí nabídky zaměstnání - vzor 2022
Přijmutí návrhu na vylepšení - vzor 2022
Přijmutí návrhu obsahu smlouvy - vzor 2022
Přijmutí návrhu zaměstnance na zkvalitnění dodávek čehokoliv - vzor 2022
Přijmutí návrhu zaměstnance pro zlepšení produktivity oddělení - vzor 2022
Přijmutí neformálního pozvání na oběd - vzor 2022
Přijmutí neformálního pozvání na sportovní odpoledne - vzor 2022
Přijmutí obchodní nabídky dodavatele - vzor 2022
Přijmutí obchodní nabídky dodavatele jakékoliv služby - vzor 2022
Přijmutí ocenění - vzor 2022
Přijmutí odstoupení manažera - vzor 2022
Přijmutí odvolání z funkce - vzor 2022
Přijmutí omluvy - vzor 2022
Přijmutí pocty - vzor 2022
Přijmutí pozvání na formální společenskou akci - vzor 2022
Přijmutí pozvání na konferenci - vzor 2022
Přijmutí pozvání na konferenci s proslovem - vzor 2022
Přijmutí pozvání na neformální večírek - vzor 2022
Přijmutí pozvání na oběd - vzor 2022
Přijmutí pozvání na oslavu významného výročí - vzor 2022
Přijmutí pozvání na schůzi spolku - vzor 2022
Přijmutí pozvání na svatební hostinu - vzor 2022
Přijmutí pozvání na školní sraz - vzor 2022
Přijmutí pozvání na večeři - vzor 2022
Přijmutí pozvání na významnou osobní oslavu - vzor 2022
Přijmutí pozvání přednášejícího na kongres - vzor 2022
Přijmutí reklamace s možností výměny zboží nebo vrácení peněz - vzor 2022
Přijmutí reklamace s odesláním nového výrobku - vzor 2022
Přijmutí reklamace zboží poškozeného při přepravě - vzor 2022
Přijmutí rezignace - vzor 2022
Přijmutí rezignace za jiného zaměstnance - vzor 2022
Přijmutí schůzky s potenciálním zákazníkem - vzor 2022
Přijmutí termínu schůzky s obchodním partnerem - vzor 2022
Přijmutí termínu schůzky s vedením společnosti - vzor 2022
Přijmutí termínu schůzky se zahraničním zákazníkem - vzor 2022
Přijmutí výpovědi kvalitního zaměstnance - vzor 2022
Přijmutí výpovědi nekvalitního zaměstnance - vzor 2022
Přijmutí významného ocenění - vzor 2022
Přijmutí zlepšovacího návrhu - vzor 2022
Příkaz ředitele o kontrolách práce neschopných zaměstnanců - vzor 2022
Příkaz vedení firmy k dodržování čehokoliv - vzor 2022
Příkaz vedení firmy k elektronizaci daňových dokladů - vzor 2022
Příkaz vedení firmy k manipulaci s právními dokumenty - vzor 2022
Příkaz vedení firmy k omezení výdajů na reprezentaci - vzor 2022
Příkaz vedení firmy k provedení archivace a skartace dokumentů - vzor 2022
Příloha k zápisu o provedené inventarizaci hmotně odpovědného zaměstnance s čestným prohlášením - vzor 2022
Připomenutí termínu splatnosti neuhrazené pohledávky - vzor 2022
Připomenutí termínu splatnosti neuhrazených splátek - vzor 2022
Připomenutí termínu sportovního klání - vzor 2022
Připomínky k návrhu smlouvy o práci mimo pracovní poměr - vzor 2022
Příslib zaměstnání - vzor 2022
Rada zaměstnanců - vzor 2022
Reakce na inzerát s nabídkou práce - vzor 2022
Reakce na stížnost zákazníka - vzor 2022
Reakce na výtky zákazníka - vzor 2022
Reakce zaměstnavatele na obavy zaměstnanců z jiné nepodložené zprávy - vzor 2022
Reakce zaměstnavatele na obavy zaměstnanců z propouštění - vzor 2022
Reference odmítnutá - negativní zkušenost se zaměstnancem - vzor 2022
Reference poskytnutá brigádníkovi za dobrou práci - vzor 2022
Reference poskytnutá zaměstnanci za dlouhodobě skvělou práci - vzor 2022
Reference poskytnutá zaměstnanci za krátkodobou, ale výbornou práci - vzor 2022
Reference poskytnutá zaměstnanci za kvalitní, odbornou i vědeckou práci - vzor 2022
Referenční dopis spokojeného zákazníka - vzor 2022
Reklamace – neplatné odstoupení od smlouvy - vzor 2022
Reklamace - nepodstatné plnění kupní smlouvy – řešení odstraněním vady - vzor 2022
Reklamace - nepodstatné plnění kupní smlouvy – řešení slevou - vzor 2022
Reklamace - Uplatnění práva na přiměřenou slevu - vzor 2022
Reklamace - Uplatnění práva z vadného plnění – dodání nové věci bez vad - vzor 2022
Reklamace - Uplatnění práva z vadného plnění – dodání nové věci bez vad - opakovaný výskyt stejné va - vzor 2022
Reklamace – Volba práva z vadného plnění smlouvy - odstoupení od smlouvy - vzor 2022
Reklamace - Volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení opravou - vzor 2022
Reklamace - Volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení slevou - vzor 2022
Reklamace klasifikace na školním vysvědčení - vzor 2022
Reklamace postupu správce daně - vzor 2022
Rezervace nové publikace - vzor 2022
Rezervace v hotelu s další extra službou - vzor 2022
Rezervace vstupenek - vzor 2022
Rezervace výrobku - vzor 2022
Rezignace pod nátlakem - vzor 2022
Rezignace z osobních důvodů - vzor 2022
Rozhodčí doložka - dodatek k nespotřebitelským smlouvám - vzor 2022
Rozhodčí doložka pro nespotřebitelské smlouvy s jedním rozhodcem - vzor 2022
Rozhodčí doložka pro nespotřebitelské smlouvy s třemi rozhodci - vzor 2022
Rozhodčí smlouva – Smlouva o rozhodci - vzor 2022
Rozhodčí smlouva se spotřebitelem - vzor 2022
Rozhodnutí fyzické osoby o naložení s jejím tělem po smrti - vzor 2022
Rozhodnutí o ustavení komise pro náhrady škod - vzor 2022
Rozhodnutí o ustavení likvidační komise - vzor 2022
Rozhodnutí o ustavení prověrkové komise - vzor 2022
Rozhodnutí vedení firmy o postupování právních dokumentů k podpisu - vzor 2022
Rozhodnutí vedení firmy o použití intranetových informací - vzor 2022
Rozhodnutí vedení firmy o provádění inventur - vzor 2022
Rozhodnutí vedení firmy o provozním řádu budov - vzor 2022
Rozhodnutí vedení firmy o řešení osobních konfliktů na pracovišti - vzor 2022
Rozhodnutí vedení firmy o změně firemní politiky - vzor 2022
Rozhodnutí vedení firmy o způsobech delegování specifických úkolů - vzor 2022
Rozhodnutí vedení firmy o způsobech odměňování zaměstnanců - vzor 2022
Rozklad proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy - vzor 2022
Rozšíření pozvání na školní sraz - vzor 2022
Sbírka listin - zaslání dokumentů - vzor 2022
Sdělení důvodů pro nekonání daňové kontroly - vzor 2022
Sdělení o krácení dovolené zaměstnanci - vzor 2022
Sdělení o nepřijetí uchazeče do zaměstnání zaměstnavatelem - vzor 2022
Sdělení o poskytnutí odměny při dovršení 50 let věku - vzor 2022
Sdělení o poskytnutí odměny za pomoc likvidace důsledků mimořádné události - vzor 2022
Sdělení o přijetí uchazeče do zaměstnání zaměstnavatelem - vzor 2022
Sdělení o zastavení měsíčního důchodů - vzor 2022
Sdělení o zbytečné nákladnosti vybraného školení - vzor 2022
Sdělení úřadu práce o rozvázání pracovního poměru se zdravotně postiženým zaměstnancem - vzor 2022
Sdělení, že náhrada mzdy za přesčas zaměstnanci nepřísluší - vzor 2022
Sdělení, že právo zaměstnance na náhradu škody odložené věci zaniklo - vzor 2022
Sdělení, že zaměstnanci za stejnou práci nenáleží stejná mzda - vzor 2022
Sdělení, že ženě nenáleží mateřská dovolená z důvodu zanedbání péče - vzor 2022
Seznam akcionářů - vzor 2022
Seznam členů družstva - vzor 2022
Seznam delegátů družstva - vzor 2022
Seznam společníků - vzor 2022
Seznámení zaměstnance s kontrolou používání internetu - vzor 2022
Schválení dovolené - vzor 2022
Schválení dovolené - vzor 2022
Schválení investice do inovace kanceláře - vzor 2022
Schválení jen části výdajů za služební cestu - vzor 2022
Schválení jiných výdajů - vzor 2022
Schválení neplaceného volna - vzor 2022
Schválení organizačního návrhu - vzor 2022
Schválení požadavku na nákup DHM - vzor 2022
Schválení rozpočtu - vzor 2022
Schválení semináře - vzor 2022
Schválení termínů schůzek - vzor 2022
Schválení úvěru - vzor 2022
Schválení výdajů - vzor 2022
Schválení vzniklých výloh zaměstnance - vzor 2022
Schválení žádosti - vzor 2022
Schválení žádosti o povýšení - vzor 2022
Skončení pracovního poměru s cizincem bez prodlouženého povolení k pobytu - vzor 2022
Skončení pracovního poměru s cizincem pro uplynutí doby pracovního povolení - vzor 2022
Skončení pracovního poměru s vyhoštěným cizincem - vzor 2022
Solidární závazek - Výzva ke splnění solidárního závazku - vzor 2022
Souhlas autora díla s podlicenční dohodou - dodatek k licenční smlouvě - vzor 2022
Souhlas člena bytového družstva s doplatkem a zvýšením vkladu členů - vzor 2022
Souhlas členů bytového družstva s dáním družstevních bytů do zástavy - vzor 2022
Souhlas daňového dlužníka s uzamčením exekuovaných věcí do oddělené místnosti - vzor 2022
Souhlas nejvyššího orgánu korporace k rozdělení podílu - vzor 2022
Souhlas představenstva družstva s převodem družstevního podílu - vzor 2022
Souhlas představenstva s rozdělením družstevního podílu - vzor 2022
Souhlas s nahlížením do písemností - vzor 2022
Souhlas s náhradou za věcné břemeno v daňové dražbě - vzor 2022
Souhlas s odvoláním výpovědi zaměstnance - vzor 2022
Souhlas s poskytnutím příplatku nad rámec společenské smlouvy - vzor 2022
Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě postiženou přechodnou duševní poruchou - vzor 2022
Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě procesně nezpůsobilé - vzor 2022
Souhlas s převodem akcií - vzor 2022
Souhlas se zasíláním informací elektronickou poštou e-mailem - vzor 2022
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení - vzor 2022
Souhlas společníků s použitím údajů zapsaných v seznamu společníků mimo společnost - vzor 2022
Souhlas všech společníků se splněním vkladové povinnosti provedením práce - vzor 2022
Souhlas všech vlastníků jednotek k založení společenství vlastníků - vzor 2022
Souhlas zaměstnance k poskytnutí osobních údajů při kontrole odborovou organizací - vzor 2022
Souhlas zaměstnance s doručování písemností elektronicky - vzor 2022
Souhlas zaměstnance s výplatou části mzdy v cizí měně - vzor 2022
Souhlas zaměstnance s výplatou mzdy v cizí měně - vzor 2022
Souhlas zaměstnavatele s výdělečnou činností zaměstnance - vzor 2022
Souhlasné prohlášení ručitele v daňovém řízení - vzor 2022
Soustrastné povzbuzení příteli - vzor 2022
Společnická žaloba - vzor 2022
Spotřebitelem neobjednané plnění - vzor 2022
Spotřebitelem neobjednané plnění finanční služby - vzor 2022
Stanovy Odborové organizace - vzor 2022
Stanovy společenství vlastníků jednotek - vzor 2022
Stanovy spolku - vzor 2022
Stávka - Oznámení zaměstnavateli - vzor 2022
Stávkový výbor Odborové organizace - vzor 2022
Střet zájmů – pozastavení činnosti ve výkonu funkce - vzor 2022
Stvrzenka - vzor 2022
Svolání náhradní členské schůze družstva - vzor 2022
Svolání náhradní valné hromady - vzor 2022
Svolání valné hromady při zjištění možného úpadku - vzor 2022
Svolání valné hromady společníkem - vzor 2022
Svolení autora k šíření odborných dokumentů - vzor 2022
Svolení autora k znovu otištění článku - vzor 2022
Svolení autora s uveřejněním článku - vzor 2022
Tisková zpráva - vzor 2022
Účet konta pracovní doby - vzor 2022
Udělení plné moci k zastupování - vzor 2022
Udělení procesní plné moci - vzor 2022
Ujednání o odkladu oddělení spoluvlastnictví - vzor 2022
Ujednání o odkladu zrušení spoluvlastnictví - vzor 2022
Ukončení obchodní spolupráce odběratelem - vzor 2022
Ukončení obchodního partnerství - vzor 2022
Ukončení odběru elektrické energie - vzor 2022
Ukončení odběru vody - vzor 2022
Ukončení přeložení zaměstnance - vzor 2022
Univerzální příjmový - výdajový pokladní doklad - vzor 2022
Uplatnění práva na informace dle ZOK - vzor 2022
Upomínka pro plnění nefinančního závazku - vzor 2022
Upozornění distributora, že nebude-li plnit odběry, zruší se mu licence - vzor 2022
Upozornění na datum splatnosti členského poplatku - vzor 2022
Upozornění na nezaplacený poplatek člena spolku nebo sdružení - vzor 2022
Upozornění na právní nezpůsobilost svědka - vzor 2022
Upozornění na protiprávní jednání souseda - vzor 2022
Upozornění na ukončení prací a skončení pracovního poměru na dobu určitou - vzor 2022
Upozornění na zpožďování plateb - vzor 2022
Určení čerpání náhradního volna na jiný den - vzor 2022
Určení osoby oprávněné k výkonu zastoupení - vzor 2022
Určení práva zaměstnancem - vzor 2022
Urgence dodání zboží - vzor 2022
Urgence dodání zboží - vzor 2022
Urgence nezaplacené pohledávky - vzor 2022
Urgence opravy vad dodávky - vzor 2022
Urgence předání plnění dle smlouvy - vzor 2022
Urgence předání plnění dle smlouvy - opakovaná - vzor 2022
Urgence vyřízení a rozšíření objednávky - vzor 2022
Urgence vysvětlení čehokoliv - vzor 2022
Urgence zaplacení dluhu - vzor 2022
Urgence zaplacení dluhu - vzor 2022
Urgence žádosti o souhlas s ukončením činnosti - vzor 2022
Uznání dluhu – dlužní úpis - vzor 2022
Uznání dluhu více vydlužitelů - vzor 2022
Uznání dluhu vydlužitelem více zapůjčitelům najednou - vzor 2022
Uznání promlčeného práva - dluhu - vzor 2022
Uznání závazku zaměstnancem k náhradě schodku - vzor 2022
Uznání závazku zaměstnancem k náhradě škody - vzor 2022
Veřejné oznámení - vzor 2022
Veřejné oznámení o novém obchodním partnerství - vzor 2022
Veřejný příslib - cena za nejlepší výkon - vzor 2022
Veřejný příslib - Příslib odměny - vzor 2022
Vítání nového člena klubu - vzor 2022
Vítání nového člena náboženské organizace - vzor 2022
Vítání nového člena sdružení - vzor 2022
Vítání nového majitele kolektivem zaměstnanců - vzor 2022
Vítání nového majoritního akcionáře ve společnosti - vzor 2022
Vítání nového malého akcionáře ve společnosti - vzor 2022
Vítání nového obchodu městským zastupitelem - vzor 2022
Vítání nového společníka obchodní společnosti - vzor 2022
Vítání nového studenta soukromé školy - vzor 2022
Vítání nového významného zákazníka - vzor 2022
Vítání nového zaměstnance managementem - vzor 2022
Volba společného zmocněnce pro doručování - vzor 2022
Volba společného zmocněnce pro zastupování - vzor 2022
Volební řád Odborové organizace - vzor 2022
Výběr znalce při zakládání společnosti - vzor 2022
Výdajový pokladní doklad - vzor 2022
Výdajový pokladní doklad i pro podvojné účetnictví - vzor 2022
Vydržení vlastnického práva k věci nemovité - vzor 2022
Vyhlášení motivační prodejní soutěže mezi zaměstnanci - vzor 2022
Vyhlášení nejlepšího prodejce - vzor 2022
Vyhlášení nové pracovní příležitosti - vzor 2022
Vyhlášení termínu pro předložení zúčtovatelné neschopenky - vzor 2022
Vyhovění žádosti - vzor 2022
Vyhovění žádosti o výměnu akcií - vzor 2022
Výchovné doporučení zaměstnanci - vzor 2022
Vyjádření uznání zaměstnanci - vzor 2022
Vyloučení člena z bytového družstva - vzor 2022
Vyloučení člena z družstva - vzor 2022
Vyloučení společníka – nesplnění vkladové povinnosti - vzor 2022
Vyloučení společníka pro nesplnění vkladové povinnosti - vzor 2022
Výluka ze společného jmění manželů - vzor 2022
Výprosa - Smlouva o výprose - vzor 2022
Vyrozumění spoludlužníka a výzva k uplatnění námitek proti pohledávce - vzor 2022
Vystoupení člena z družstva - vzor 2022
Vystoupení společníka ze společnosti - vzor 2022
Vystoupení ze společnosti - vzor 2022
Výstupní lístek zaměstnance - vzor 2022
Vysvětlení zaměstnavatele, že zaměstnance nediskriminuje - vzor 2022
Vysvětlení, že nedošlo o diskriminační chování ve výběrovém řízení - vzor 2022
Výtka vady pohledávky - vzor 2022
Výtka zaměstnanci pro neuspokojivé pracovní výsledky - vzor 2022
Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování bezpečnostních předpisů - vzor 2022
Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování pokynů nadřízeného - vzor 2022
Výtka zaměstnanci pro opakované včasné neplnění pracovních úkolů - vzor 2022
Výtka zaměstnanci pro ztrátu pracovního výkonu - vzor 2022
Výtka, upozornění na možnost uplatnění výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností - vzor 2022
Vyúčtování manažerské roční odměny - vzor 2022
Vzdání se dědictví - vzor 2022
Vzdání se odvolání - vzor 2022
Vzdání se pracovního místa - vzor 2022
Vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady - vzor 2022
Vzdání se přednostního práva akcionáře - vzor 2022
Vzdání se přednostního práva dle ZOK - vzor 2022
Vzdání se veřejné prospěšnosti - vzor 2022
Vznik pracovního poměru písemným návrhem pracovní smlouvy - vzor 2022
Vzorové poučení o možnosti odstoupit od smlouvy - vzor 2022
Zabezpečení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - vzor 2022
Zahájení právního postupu vymáhání pohledávky - poslední pokus o smír - vzor 2022
Zákaz uzavření smlouvy v korporaci - vzor 2022
Zakázkový list - vzor 2022
Zaměstnanecké poučení a závazek zaměstnance nepodnikat - vzor 2022
Zamítnutí dovolené zaměstnanci - vzor 2022
Zamítnutí napadení neplatnosti právního úkonu zaměstnavatelem - vzor 2022
Zamítnutí návrhu na využití přebytku rozpočtu - vzor 2022
Zamítnutí požadavku na provedení finanční investice - vzor 2022
Zamítnutí požadavku zákazníka na slevu - vzor 2022
Zamítnutí proplacení nákladů na služební cestu - vzor 2022
Zánik práva rozvedeného manžela na výživné - vzor 2022
Zánik služebnosti trvalou změnou - vzor 2022
Zápis o jednání představenstva - vzor 2022
Zápis z jednání valné hromady - vzor 2022
Zápis ze zasedání spolku - vzor 2022
Zaslání lékařské zprávy, výsledku vyšetření - vzor 2022
Zaslání soustrasti rodině zemřelého zaměstnance - vzor 2022
Zástavní list - vzor 2022
Zástavní smlouva - Vespolné zástavní právo - vzor 2022
Zástavní smlouva budoucí k věci movité - vzor 2022
Zástavní smlouva k nemovitosti - vzor 2022
Zástavní smlouva k věci movité - vzor 2022
Zástavní smlouva na pohledávku - vzor 2022
Závdavek - Výzva k odevzdání závdavku - vzor 2022
Závěť - Odkaz - vzor 2022
Závěť vlastnoruční - vzor 2022
Závěť vlastnoruční s podmínkou příkazu - vzor 2022
Závěť vlastnoruční s povoláním správce pozůstalosti - vzor 2022
Závěť vlastnoruční s podmínkou času - vzor 2022
Záznam o kontrole práce neschopného zaměstnance - vzor 2022
Zmocnění fyzické osobě k zastupování obchodní společnosti v orgánu jiné právnické osoby - vzor 2022
Zmocnění k přijmutí mzdy jinou osobou - vzor 2022
Zpětvzetí návrhu v daňovém řízení - vzor 2022
Zpětvzetí odvolání - vzor 2022
Zpětvzetí odvolání v daňovém řízení - vzor 2022
Zpětvzetí přihlášky člena družstva - vzor 2022
Zpětvzetí žaloby - vzor 2022
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou - vzor 2022
Zpráva o zpeněžení zástavy - vzor 2022
Zprostředkovatelská smlouva - vzor 2022
Zproštění mlčenlivosti správce daně - daňovým subjektem - vzor 2022
Zproštění mlčenlivosti třetí osoby - daňovým subjektem - vzor 2022
Zproštění se odpovědnosti zaměstnancem za ztrátu svěřených předmětů - vzor 2022
Zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele při způsobení škody - vzor 2022
Zrušení členství ve spolku - vzor 2022
Zrušení nájemní smlouvy - vzor 2022
Zrušení obchodní schůzky - vzor 2022
Zrušení objednávky - vzor 2022
Zrušení pobytové rezervace - vzor 2022
Zrušení pozvání na konferenci - vzor 2022
Zrušení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době - vzor 2022
Zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době - vzor 2022
Zrušení předplatného - vzor 2022
Zrušení rezervace školení - vzor 2022
Zrušení rezervace zboží - vzor 2022
Zrušení smlouvy - průvodní dopis k výpovědi - vzor 2022
Zrušení smlouvy uzavřené na dobu života - vzor 2022
Zrušení úvěrového účtu klientem - vzor 2022
Zveřejnění kontaktů na press centrum - vzor 2022
Životopis v Anglickém jazyce - vzor 2022
Životopis v Českém jazyce

Pozn.: Uvedený seznam vzorů je orientační. Výrobce si vyhrazuje právo ke změnám v obsahu v souvislosti se změnami legislativy, členěním vzorů a jejich významu.