vzor smlouvy, smlouva vzor, vzor

vzor smlouvy, smlouva vzor, vzor

Vzory všech typů smluv a dokumentů ...

PDP2023 obsahuje více než 2.000 vzorů všech typů smluv, plných mocí, dohod, žádostí a dalších dokumentů, které jsou připravené k okamžitému použití jako právně přesné předlohy pro Vaše vlastní firemní nebo soukromé dokumenty.

Dokumenty lze snadno a pohodlně připravovat v doprovodném programu pro vyplňování vzorů nebo je lze exportovat do Wordu případně vytisknout na tiskárně a vyplnit tištěnou podobu.

  Smlouvy darovací

 • Smlouva darovací o darování cenných papíru
 • Smlouva darovací o darování movité věci
 • Smlouva darovací o darování nemovité věci
 • Smlouva darovací o darování smlouvy ze stavebního spoření
 • Smlouva franchisingová
 • Smlouva komisionářská
 • Smlouva komisionářská se směnečným závazkem komitenta

 • Smlouvy kupní

 • Smlouva kupní - všeobecná
 • Smlouva kupní - všeobecná, s dohodou o předkupním právu na prodávanou věc
 • Smlouva kupní o koupi automobilu
 • Smlouva kupní o koupi zvířete
 • Smlouva kupní o prodeji počítačů a počítačových programů
 • Smlouva kupní o prodeji štěněte psa
 • Smlouva kupní o prodeji technologického celku
 • Smlouva kupní o prodeji zboží na zkoušku
 • Smlouva kupní o převodu cenných papírů
 • Smlouva kupní pro prodej nábytku
 • Smlouva leasingová
 • Smlouva mandátní
 • Smlouva o budoucí kupní smlouvě na věc movitou
 • Smlouva o budoucím uzavření pracovní smlouvy
 • Smlouva o darování finančního daru pro využití humanitárního nebo sociálního charakteru

 • Smlouvy o dílo

 • Smlouva o dílo - počítačové školení
 • Smlouva o dílo - všeobecná
 • Smlouva o dílo a o pronájmu reklamních ploch na Internetu
 • Smlouva o dílo na provedení auditu
 • Smlouva o dílo na vytvoření grafického díla s převodem autorských práv
 • Smlouva o dílo pro poskytnutí cateringových služeb
 • Smlouva o dílo pro poskytování služeb webhostingu
 • Smlouva o dílo pro provádění servisní údržby
 • Smlouva o dílo pro provedení projektových prací
 • Smlouva o dílo pro provedení úklidových služeb
 • Smlouva o dílo pro tvorbu Internetové aplikace
 • Smlouva o dílo pro tvorbu WWW prezentace a jejího servisu
 • Smlouva o dílo pro vedení účetní agendy
 • Smlouva o dílo pro vytvoření reklamy
 • Smlouva o dočasném přidělení zaměstnance agentury k výkonu práce k jinému zaměstnavateli - agenturní zaměstnávání
 • Smlouva o dohledu nad vedením účetnictví klienta
 • Smlouva o důchodu
 • Smlouva o kontrolní činnosti
 • Smlouva o krátkodobém nájmu - pronájem salonku
 • Smlouva o mzdě

 • Smlouvy nájemní

 • Smlouva o nájmu bytu, nájemní smlouva
 • Smlouva o nájmu dopravního prostředku
 • Smlouva o nájmu nebytového prostoru
 • Smlouva o nájmu pozemku, nájemní smlouvy
 • Smlouva o nájmu reklamní plochy na nemovitosti pro účely umístění reklamní tabule
 • Smlouva o nájmu služebního bytu zaměstnanci
 • Smlouva o nájmu věci movité
 • Smlouva o nájmu výpočetní techniky
 • Smlouva o nájmu výstavního stánku
 • Smlouva o nevýhradním obchodním zastoupení

 • Smlouvy pracovní

 • Pracovní posudek
 • Pracovní řád
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez tříměsíční zkušební doby spojená s konkurenční doložkou
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez zkušební doby a bez konkurenční klausule
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez zkušební doby s konkurenční klausulí
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou se zkušební dobou tři měsíce a konkurenční klausulí
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou se zkušební dobou tři měsíce bez konkurenční klausule
 • Pracovní smlouva na dobu určitou
 • Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvání prací
 • Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou
 • Prezenční listina ustavující schůze "Společenství vlastníků" bytových jednotek
 • Prezenční listina valné hromady
 • Program Odborové organizace

 • Smlouvy o obstarání

 • Smlouva o obstarání prodeje věci - doba prodeje dle zákona a prodlouženou lhůtou pro obstarání
 • Smlouva o obstarání prodeje věci bez uvedení doby
 • Smlouva o obstarání prodeje věci na dobu určitou
 • Smlouva o obstarání věci
 • Smlouva o obstarání výkonu autorských práv
 • Smlouva o opravě a úpravě věci
 • Smlouva o opravě věci
 • Smlouva o opravě vedeného účetnictví klienta
 • Smlouva o podnájmu bytu
 • Smlouva o podnájmu nebytového prostoru
 • Smlouva o podnájmu věci movité
 • Smlouva o podnikatelském nájmu věcí movitých

 • Smlouvy o poskytnutí

 • Smlouva o poskytnutí detektivních služeb
 • Smlouva o poskytnutí hlídacích a zabezpečovacích služeb
 • Smlouva o poskytnutí účelového úvěru
 • Smlouva o poskytování konzultací

 • Smlouvy o postoupení

 • Smlouva o postoupení pohledávky
 • Smlouva o postoupení pohledávky s odloženou platbou
 • Smlouva o postoupení pohledávky s platbou v hotovosti

 • Smlouvy o prodeji

 • Smlouva o prodeji bytu - převodu vlastnictví bytu
 • Smlouva o prodeji nemovitosti

 • Smlouvy o pronájmu

 • Smlouva o pronájmu internetové domény na dobu neurčitou
 • Smlouva o pronájmu internetové domény na dobu určitou

 • Smlouvy o provedení

 • Smlouva o provedení auditu
 • Smlouva o provedení dobrovolné dražby
 • Smlouva o provedení exekuce
 • Smlouva o provedení nedobrovolné dražby
 • Smlouva o průběžném vedení jednoduchého účetnictví
 • Smlouva o přenechání obchodního tajemství k užívání
 • Smlouva o přepravě věci

 • Smlouvy o převodu

 • Smlouva o převodu členských práv a povinností v SBD
 • Smlouva o převodu internetového jména - prodej domény
 • Smlouva o převodu obchodního podílu společnosti s ručením omezeným
 • Smlouva o převodu práv k ochranné známce kombinované
 • Smlouva o převodu práv k ochranné známce obrazové
 • Smlouva o převodu práv k ochranné známce slovní
 • Smlouva o převodu práv k více druhům a více ochranným známkám

 • Smlouvy o půjčce

 • Smlouva o půjčce movité věci bez úroků
 • Smlouva o půjčce movité věci s naturálními úroky
 • Smlouva o půjčce peněz bez sjednaného úroku
 • Smlouva o půjčce peněz se sjednaným úrokem
 • Smlouva o půjčce se zástavou na věc movitou
 • Smlouva o půjčce ve formě přímo vykonatelného exekutorského zápisu se sjednanou smluvní pokutou
 • Smlouva o půjčce za účelem společného bydlení s využitím úvěrového financování
 • Smlouva o půjčce zaměstnanci
 • Smlouva o rámcové kontrole podvojného podvojného účetnictví + přiznání k DPPO
 • Smlouva o rozhodci

 • Smlouvy o smlouvě budoucí

 • Smlouva o smlouvě budoucí - Pracovní smlouva na dobu určitou
 • Smlouva o smlouvě budoucí - Pracovní smlouva pro vedlejší činnost
 • Smlouva o smlouvě budoucí - Pracovní smlouva pro vedlejší pracovní poměr na dobu určitou
 • Smlouva o smlouvě budoucí k prodeji nemovitosti
 • Smlouva o smlouvě budoucí k převodu členských práv a povinností
 • Smlouva o svolení k veřejnému provozování autorského díla
 • Smlouva o tichém společenství
 • Smlouva o ubytování
 • Smlouva o uložení spisového materiálu do archivu soukromé spisovny
 • Smlouva o úpisu akcií
 • Smlouva o úpravě věci

 • Smlouvy o úschově peněz

 • Smlouva o úschově peněz - bezúplatné
 • Smlouva o úschově věci - úplatné
 • Smlouva o úschově věcí postižených exekucí
 • Smlouva o ustájení koně
 • Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo
 • Smlouva o vedení jednoduchého účetnictví + DPH + mzdy
 • Smlouva o vedení jednoduchého účetnictví + přiznání DPFO
 • Smlouva o vedení mzdové agendy
 • Smlouva o vyhledání zaměstnance
 • Smlouva o výhradním obchodním zastoupení

 • Smlouvy o výkonu funkce

 • Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
 • Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti
 • Smlouva o výkonu funkce likvidátora
 • Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
 • Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových poměrů pro účely rozvodu (rychlý rozvod)
 • Smlouva o výpůjčce
 • Smlouva o zániku věcného břemene
 • Smlouva o zpracování podvojného účetnictví a daňového přiznání PO

 • Smlouvy o zprostředkování

 • Smlouva o zprostředkování
 • Smlouva o zprostředkování nájmu nemovitosti
 • Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti
 • Smlouva o zprostředkování prodeje podniku
 • Smlouva o zprostředkování prodeje pohledávky
 • Smlouva o zřízení konsignačního skladu
 • Smlouva o zřízení předkupního práva k nemovitosti s věcnými účinky
 • Smlouva o zřízení věcného břemene chůze a průjezdu na soukromém pozemku
 • Smlouva o zřízení věcného břemene pro vstup na soukromý pozemek a umístění stavby

 • Smlouvy příkazní

 • Smlouva příkazní pro advokáta s hodinovým tarifem
 • Smlouva příkazní pro advokáta s paušálem
 • Smlouva příkazní pro výkon správy nemovitostí
 • Smlouva příkazní pro výkon správy nemovitostí - pro SBD
 • Smlouva směnná (movitá věc)
 • Smlouva směnná s doplatkem cenového rozdílu - nemovitost

 • Smlouvy sponzorské

 • Smlouva sponzorská - Referenční děkovný dopis za poskytnutí sponzorského daru
 • Smlouva sponzorská - sponzorský dar poskytnutý obci
 • Smlouva sponzorská s lékařem - darování přístroje
 • Smlouva sponzorská s lékařem - finanční dar
 • Smlouva sponzorská se sportovním oddílem
 • Smlouva zasílatelská
 • Smlouva zástavní k profinancování díla
 • Smlouva zástavní na nemovitost se zřízením věcného břemene

 • Společenské smlouvy

 • Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným
 • Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným (2)
 • Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti
 • Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti (2)
 • Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti pro řešení likvidací (3)

Pozn.: Uvedený seznam vzorů je orientační. Výrobce si vyhrazuje právo ke změnám v obsahu CD v souvislosti se změnami legislativy, členěním vzorů a jejich významu.