pracovní smlouva vzor, dohoda vzor, výpověď vzor

Vzory pracovních smluv, dohod a dalších dokumentů dle zákoníku práce 2023 ...


Komplet obsahuje aktuální vzory všech typů pracovně-právních dokumentů vypracované dle nového zákoníku práce pro rok 2023 k použítí jako právně přesné předlohy pro Vaše vlastní firemní a soukromé dokumenty.

Podrobný seznam pracovněprávních vzorů


 • Pracovní smlouvy
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez zkušební doby spojená s konkurenční doložkou
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou se zkušební dobou
 • Pracovní smlouva na dobu určitou
 • Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvání prací
 • Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou
 • Dohody
 • Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu
 • Dohoda o koordinaci bezpečnosti práce více zaměstnavatelů
 • Dohoda o náhradách za opotřebení vlastního zařízení zaměstnance
 • Dohoda o náhradě škody způsobené zaměstnancem
 • Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost)
 • Dohoda o plné moci při zastupování zaměstnance zaměstnavatelem
 • Dohoda o plné moci při zastupování zaměstnavatele zaměstnancem
 • Dohoda o práci přesčas nad rámec povoleného rozsahu
 • Dohoda o pracovní činnosti
 • Dohoda o pracovní pohotovosti
 • Dohoda o prodloužení trvání pracovní smlouvy na dobu určitou
 • Dohoda o provedení práce
 • Dohoda o přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa
 • Dohoda o převedení části řádné dovolené
 • Dohoda o převzetí svěřených předmětů
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru s odstupným ze zákona
 • Dohoda o sjednání pozdějšího termínu výplaty mzdy
 • Dohoda o společné odpovědnosti (společná hmotná odpovědnost)
 • Dohoda o srážkách ze mzdy
 • Dohoda o termínu výplaty odstupného
 • Dohoda o vymezení vážných provozních důvodů zaměstnavatele
 • Dohoda o vyplacení mzdy, jejíž splatnost připadne na den dovolené
 • Dohoda o vyslání zaměstnance na pracovní cestu
 • Dohoda o zákazu výdělečné činnosti po skončení pracovního poměru, uzavřená po uplynutí zkušební doby
 • Dohoda o zaplacení mzdy naturálním plněním
 • Dohoda o změně obsahu pracovního poměru
 • Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti
 • Dohoda o zúčtování záloh cestovních náhrad jinak
 • Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance
 • Výpovědi
 • Výpověď kolektivní smlouvy
 • Výpověď konkurenční doložky zaměstnancem
 • Výpověď z pracovního poměru pro dlouhodobou ztrátu zdravotní způsobilosti
 • Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky
 • Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinností
 • Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti
 • Výpověď z pracovního poměru zaměstnancem
 • Výpověď z pracovního poměru, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část
 • Výpověď z pracovního poměru, zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz
 • Odvolání
 • Odvolání předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele s výdělečnou činností
 • Odvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů poskytnutých pro účely výběrového řízení
 • Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu těhotnou ženou
 • Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu ženou pečující o dítě ve věku do 15ti let
 • Odvolání výpovědi zaměstnancem
 • Odvolání výpovědi zaměstnavatelem
 • Odvolání z funkce
 • Žádosti
 • Žádost k vrácení celého odstupného
 • Žádost k vrácení části odstupného
 • Žádost o doplacení minimální mzdy
 • Žádost o doplacení mzdy
 • Žádost o nahlédnutí do dokladů určujících paušální cestovní náhrady
 • Žádost o nahlédnutí do účtu pracovní doby
 • Žádost o náhradu nákladů zaměstnance při odvolání dovolené zaměstnavatelem
 • Žádost o náhradu škody na odložené věci
 • Žádost o odškodnění za ztrátu výdělku při mimopracovního úrazu
 • Žádost o odškodnění za ztrátu výdělku při pracovního úrazu
 • Žádost o okamžité vrácení nedovoleně provedené srážky ze mzdy
 • Žádost o pořízení stejnopisu účtu pracovní doby
 • Žádost o pořízení výpisu účtu mzdy
 • Žádost o poskytnutí čerpání řádné dovolené
 • Žádost o poskytnutí další přestávky v práci
 • Žádost o poskytnutí náhrady za ukradené věci
 • Žádost o poskytnutí pracovního volna z důvodu budoucí překážky v práci
 • Žádost o poskytnutí přestávek na kojení
 • Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené
 • Žádost o povolení kratší pracovní doby
 • Žádost o přeložení
 • Žádost o přepočítání zkušební doby
 • Žádost o přizpůsobení pracoviště k odpočinku těhotné ženy
 • Žádost o přizpůsobení pracoviště ke kojení
 • Žádost o přizpůsobení pracoviště osobou se zdravotním postižením
 • Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou
 • Žádost o sdělení náhradního termínu výplaty mzdy
 • Žádost o udělení souhlasu s výdělečnou činností
 • Žádost o uhrazení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace při nedokončení studia
 • Žádost o uhrazení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace při nesetrvání v pracovním poměru
 • Žádost o úpravu pracovní doby
 • Žádost o uvedení důvodu k rozvázání pracovního poměru v dohodě
 • Žádost o volno k přípravě na maturitní zkoušku
 • Žádost o vrácení nepříslušející náhrady mzdy za dovolenou
 • Žádost o vrácení přeplatku mzdy
 • Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání
 • Žádost o vydání pracovního posudku
 • Žádost o vyplacení mzdy a odstupného v den skončení pracovního poměru
 • Žádost o vyplacení mzdy pro překážku v práci na straně zaměstnavatele
 • Žádost o vyplacení náhrady mzdy za dovolenou
 • Žádost o vyslání na školení k prohlubování kvalifikace
 • Žádost o zajištění náhradního stravování
 • Žádost o zaplacení náležícího odstupného
 • Žádost o zaslání výsledku objasnění pracovního úrazu
 • Žádost o zkrácení pracovní doby osoby pečující o dítě
 • Žádost o změnu a úpravu pracovního posudku
 • Žádost o zrušení přeložení do jiného místa výkonu práce
 • Žádost o zrušení vyslání na pracovní cestu
 • Žádost odpovědného pracovníka k provedení inventury
 • Žádost uchazeče o přesunutí termínu osobního pohovoru
 • Žádost uchazeče o zaměstnání o sdělení výsledku výběrového řízení
 • Žádost vedoucího zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu zaměstnance
 • Žádost zaměstnance k zakoupení vzdělávacích pomůcek
 • Žádost zaměstnance o převedení na jinou práci
 • Žádost zaměstnance o převzetí závazku spojeného se zvýšením kvalifikace zaměstnance novým zaměstnavatele
 • Žádost zaměstnance o sdělení výsledku kolektivního vyjednávání
 • Žádost zaměstnance o zařazení na původní práci
 • Žádost zaměstnavatele k udělení souhlasu k okamžitému zrušení pracovního poměru se členem orgánu Odborové organizace pro zpoždění
 • Žádost zaměstnavatele o sdělení režimu léčby zaměstnance
 • Žádost zaměstnavatele o zhodnocení výsledku kontroly zaměstnance
 • Žádost zaplacení příplatku za práci přesčas
 • Oznámení
 • Oznámení o částečné neplatnosti kolektivní smlouvy
 • Oznámení o krádeži osobních věcí
 • Oznámení o nápravě diskriminačního chování zaměstnavatele
 • Oznámení o nezastižení práce neschopného zaměstnance v miste hlášené rekonvalescence
 • Oznámení o škodě na odložených věcech zaměstnance
 • Oznámení o vyhovění žádosti o přeložení
 • Oznámení o výši náhrady mzdy za dovolenou
 • Oznámení o zamítnutí žádosti o přeložení
 • Oznámení o zastavení úlev zaměstnanci při studiu
 • Oznámení Odborové organizaci vznik nových pracovních poměrů
 • Oznámení zaměstnance zaměstnavateli o špatných podmínkách práce
 • Oznámení zaměstnanci, že zaměstnavatel trvá na setrvání zaměstnance v konané práci
 • Oznámení zaměstnavatele o přesunutí termínu osobního pohovoru
 • Oznámení zaměstnavateli o překážce bránící v nástupu do práce
 • Oznámení zaměstnavateli, že zaměstnanec trvá na dalším zaměstnáván
 • Oznámení závad na pracovišti
 • Oznámení o nesvéprávnosti uchazeče o zaměstnání
 • Oznámení, že kolektivní smlouvu zaměstnavatel uzavře jen s jednou Odborovou organizací
 • Oznámení, že škoda způsobená zaměstnavatelem bude plněna jen částečně
 • Oznámení, že uchazeč o práci nesmí být zaměstnán
 • Oznámení, že za volno poskytnuté ke zkoušce nenáleží zaměstnanci mzda
 • Výtky
 • Výtka zaměstnanci pro neuspokojivé pracovní výsledky
 • Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování bezpečnostních předpisů
 • Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování pokynů nadřízeného
 • Výtka zaměstnanci pro opakované včasné neplnění pracovních úkolů
 • Výtka zaměstnanci pro ztrátu pracovního výkonu
 • Výtka, upozornění na možnost uplatnění výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností
 • Výzvy
 • Výzva budoucímu zaměstnanci k absolvování vstupní lékařské prohlídky
 • Výzva k náhradě nákladů z nesplněné kvalifikační dohody
 • Výzva k náhradě schodku odpovědného zaměstnance
 • Výzva k náhradě schodku odpovědného zaměstnance nově přeloženého na pracoviště s hmotnou odpovědností
 • Výzva k náhradě škody za ztrátu svěřených předmětů
 • Výzva k náhradě škody zaměstnancem, jež neupozornil na hrozící nebezpečí
 • Výzva k nápravě nerovných pracovních podmínek zaměstnanců
 • Výzva k nápravě šikany ze strany nadřízeného
 • Výzva k odškodnění pozůstalých zaměstnance
 • Výzva k okamžitému vyčerpání dodatkové dovolené
 • Výzva k zajištění prostředků první pomoci
 • Výzva ke sjednání nápravy nežádoucího sexuálního chování spoluzaměstnance na pracovišti
 • Výzva ke školení bezpečnosti práce při změně druhu práce
 • Výzva ke školení bezpečnosti práce při změně pracovního zařazení
 • Výzva mladistvému k absolvování pravidelné lékařské prohlídky
 • Výzva uchazeči k dostavení se na schůzku k přijímacímu řízení
 • Výzva zaměstnanci k absolvování vstupní lékařské prohlídky
 • Výzva zaměstnavateli k odstranění rizik přenášených na zaměstnance ze závislé činnosti
 • Výzva zaměstnavateli poškozeného zaměstnance k účasti na objasnění příčin pracovního úrazu
 • Sdělení
 • Sdělení o krácení dovolené zaměstnanci
 • Sdělení o nepřijetí uchazeče do zaměstnání zaměstnavatelem
 • Sdělení o poskytnutí odměny při dovršení 50 let věku
 • Sdělení o poskytnutí odměny za pomoc likvidace důsledků mimořádné události
 • Sdělení o přijetí uchazeče do zaměstnání zaměstnavatelem
 • Sdělení o zastavení měsíčního důchodů
 • Sdělení o zbytečné nákladnosti vybraného školení
 • Sdělení úřadu práce o rozvázání pracovního poměru se zdravotně postiženým zaměstnancem
 • Sdělení, že náhrada mzdy za přesčas zaměstnanci nepřísluší
 • Sdělení, že právo zaměstnance na náhradu škody odložené věci zaniklo
 • Sdělení, že údaje v osobním dotazníku nesouvisejí s uzavřením pracovní smlouvy
 • Sdělení, že zaměstnanci za stejnou práci nenáleží stejná mzda
 • Sdělení, že ženě nenáleží mateřská dovolená z důvodu zanedbání péče
 • Ostatní pracovněprávní vzory (abecedně)
 • Doložka do pracovní smlouvy při obsazení pracovního místa volbou
 • Dotazník pro přijímaného zaměstnance
 • Evidence list srážek ze mzdy zaměstnance
 • Evidence mladistvích v pracovním poměru
 • Evidenční list vydávání stravenek zaměstnancům
 • Hodnocení uchazeče o zaměstnání při výběrovém řízení
 • Hromadná výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
 • Hromadné propouštění
 • Hromadné propouštění, písemná zpráva zaměstnavatele úřadu práce
 • Informace o obsahu pracovního poměru
 • Inventarizační zápis o provedení mimořádné fyzické inventarizace pokladní hotovosti
 • Jednostranné zrušení dohody o pracovní činnosti zaměstnancem
 • Jednostranné zrušení dohody o pracovní činnosti zaměstnavatelem
 • Jmenování do funkce
 • Kolektivní smlouva na dobu neurčitou
 • Konkurenční doložka
 • Konkurenční doložka, klausule pracovních smluv
 • Konto pracovní doby
 • Manažerská smlouva
 • Manažerská smlouva spojená s dohodou o zákazu výdělečné činnosti po skončení pracovního poměru
 • Mzdový výměr
 • Námitka nepříslušnosti ustanovení v pracovním řádu
 • Námitka Odborové organizace o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru se členem jejího orgánu pro neakceptování nesouhlasu
 • Námitka zaměstnavatele proti sdělení Odborové organizace, že okamžité zrušení pracovního poměru je neoprávněné pro zpoždění
 • Nařízení práce přesčas
 • Nařízení práce ve dnech pracovního klidu
 • Nařízení zaměstnanci k absolvování školení u jiné firmy
 • Návrh člena Odborové organizace ke zvýšení příplatku za noční práci
 • Návrh na vypořádání inventarizačního schodku hmotně odpovědnému zaměstnanci
 • Návrh Odborové organizace k uzavření kolektivní smlouvy
 • Návrh více Odborových organizací k uzavření kolektivní smlouvy ve shodě u jednoho zaměstnavatele
 • Neplatnost mzdového výměru
 • Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
 • Neplatnost právního úkonu zaměstnavatele
 • Neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem
 • Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby zaměstnanců
 • Nesouhlas se zrušením pracovního poměru se členem orgánu Odborové organizace
 • Odmítnutí nabídky zaměstnání uchazečem
 • Odmítnutí přidělené práce zaměstnancem
 • Odmítnutí zaplacení odstupného
 • Odpor proti peněžnímu postihu zaměstnavatele
 • Odpověď uchazeče o zaměstnání na inzerát
 • Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při neodstranění závad pracovních podmínek
 • Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při převedení na jinou práci
 • Odstoupení od konkurenční doložky zaměstnavatelem
 • Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem
 • Ochrana utajovaných skutečností ve společnosti
 • Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu změněného zdravotního stavu
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem pro hrubé porušení kázně
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu spáchání trestného činu zaměstnancem
 • Organizační schéma obchodní společnosti, vnitřní organizační řád
 • Písemné potvrzení o převzetí písemnosti zaměstnavatelem
 • Písemné přijetí návrhu pracovní smlouvy zaměstnacem
 • Plná moc pro přebírání písemností za zaměstnance
 • Poděkování za schůzku firmě uchazečem
 • Poděkování zaměstnavateli za poskytnutou odměnu
 • Podnět k prošetření zaměstnávání mladistvých
 • Podnět zaměstnance k vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy
 • Podpisový regulativ
 • Podpisový vzor zaměstnance
 • Potvrzení o poskytnutí odborné praxe absolventa
 • Potvrzení o zaměstnání
 • Potvrzení termínu účasti na schůzce za účelem osobního pohovoru uchazečem
 • Pověření zaměstnance
 • Požadavek zaměstnavatele konat práci přesčas nad rámec zákona
 • Pracovní posudek
 • Pracovní řád
 • Program Odborové organizace
 • Prohlášení uchazeče o zaměstnání, ochrana osobních údajů při zaslání životopisu ve výběrovém řízení
 • Protokol o předání mobilního telefonu zaměstnanci do užívání
 • Protokol o převzetí automobilu zaměstnancem
 • Protokol o seznámení zaměstnanců s kolektivní smlouvou
 • Protokol o zaškolení zaměstnance bez kvalifikace
 • Přerušení mateřské dovolené
 • Převedení zaměstnance na jinou práci po dobu výpovědní doby
 • Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků
 • Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu změny zdravotního stavu
 • Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu ztráty kvalifikačních předpokladů
 • Převedení zaměstnance zpět na původní práci
 • Přihláška člena do Odborové organizace
 • Přijmutí nabídky zaměstnání uchazečem
 • Příloha k zápisu o provedené inventarizaci hmotně odpovědného zaměstnance s čestným prohlášením
 • Příkaz ředitele o kontrolách práce neschopných zaměstnanců
 • Připomínky k návrhu smlouvy o práci mimo pracovní poměr
 • Rozhodnutí o provozním řádu budov
 • Seznámení zaměstnance s kontrolou používání internetu
 • Skončení pracovního poměru s cizincem bez prodlouženého povolení k pobytu
 • Skončení pracovního poměru s cizincem pro uplynutí doby pracovního povolení
 • Skončení pracovního poměru s vyhoštěným cizincem
 • Směrnice pro používání internetového připojení u zaměstnavatele
 • Směrnice prodeje stravenek
 • Smlouva o budoucím uzavření pracovní smlouvy
 • Smlouva o sjednání zkušební doby
 • Smlouva o vyhledání zaměstnance
 • Souhlas s odvoláním výpovědi zaměstnance
 • Souhlas se zrušením pracovního poměru se členem orgánu Odborové organizace
 • Souhlas zaměstnance k poskytnutí osobních údajů při kontrole odborovou organizací
 • Souhlas zaměstnance s čerpáním zbylé části dovolené do konce dalšího roku
 • Souhlas zaměstnance s doručování písemností elektronicky
 • Souhlas zaměstnance s výplatou části mzdy v cizí měně
 • Souhlas zaměstnance s výplatou mzdy v cizí měně
 • Souhlas zaměstnavatele s doručování písemností elektronicky
 • Souhlas zaměstnavatele s výdělečnou činností zaměstnance
 • Stanovy Odborové organizace
 • Stávkový výbor Odborové organizace
 • Stížnost na diskriminaci zaměstnance ve výběrovém řízení
 • Stížnost na nedovolenou kontrolu listovních zásilek adresovaných zaměstnanci
 • Stížnost na nedůstojné zacházení při prohlídce osobních věcí
 • Stížnost na zaměstnavatele porušující informační povinnosti
 • Účet konta pracovní doby
 • Ukončení přeložení zaměstnance
 • Upozornění na ukončení prací a skončení pracovního poměru na dobu určitou
 • Určení čerpání náhradního volna na jiný den
 • Určení práva zaměstnancem
 • Uznání závazku zaměstnancem k náhradě schodku
 • Uznání závazku zaměstnancem k náhradě škody
 • Volební řád Odborové organizace
 • Vyhlášení termínu pro předložení zúčtovatelné neschopenky
 • Výstupní lístek zaměstnance
 • Vysvětlení zaměstnavatele, že zaměstnance nediskriminuje
 • Vysvětlení, že nedošlo o diskriminační chování ve výběrovém řízení
 • Vyúčtování manažerské roční odměny
 • Vyúčtování tuzemské služební cesty
 • Vyúčtování zahraniční služební cesty
 • Vzdání se pracovního místa
 • Vznik pracovního poměru písemným návrhem pracovní smlouvy
 • Zabezpečení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zaměstnanecké poučení a závazek zaměstnance nepodnikat
 • Zamítnutí napadení neplatnosti právního úkonu zaměstnavatelem
 • Zápis o pracovním úrazu
 • Záznam o kontrole práce neschopného zaměstnance
 • Zmocnění k přijmutí mzdy jinou osobou
 • Zproštění se odpovědnosti zaměstnancem za ztrátu svěřených předmětů
 • Zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele při způsobení škody
 • Zrušení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době
 • Zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době
 • Životopis v Anglickém jazyce
 • Životopis v Českém jazyce

Pozn.: Uvedený seznam vzorů je orientační. Výrobce si vyhrazuje právo ke změnám v obsahu v souvislosti se změnami legislativy, členěním vzorů a jejich významu.