Ukázkové vzory

Z více než 2.000 hotových vzorů jsme pro Vás na ukázku vybrali následující vzory:


Všechny vzory včetně těchto ukázkových byly vypracovány odborným týmem právníků tak, aby je bylo možné snadno upravit pro vlastní situaci.

Upozornění k ukázkovým vzorům

Ukázkové vzory jsou v původním provedení před platností nového občanského zákoníku. Vzory v aktuálně dodávaném kompletu PRÁVNÍK 2023 jsou vyhotoveny v aktuálním provedení dle nové legislativy pro rok 2023.

Ukázkový vzor č.1:
Plná moc k zastupování při prodeji nemovitosti


Já, níže podepsaný .........., narozen .............., trvale bytem na adrese ......................... , uděluji tímto plnou moc a zmocňuji pana .................., narozeného ............... bytem na adrese ................. , aby mne zastupoval při sjednávání prodeje a prodeji nemovitosti sídlící na adrese ........................., zapsané na LV č. ............... u katastrálního úřadu v ...................., katastrální území ................. .

Tato plná moc je udělena pro uzavření jak kupní smlouvy se zájemcem, dále pro inkaso - převzetí kupní ceny, která nesmí být nižší než .................... Kč, tak i pro podepisování úředních listin.
Plná moc je udělena i pro veškeré další úkony potřebné při jednání s Katastrálním úřadem a to v plném rozsahu (ve všech věcech zapisovaných skutečností) do příslušného Listu vlastnictví č. ……………

Plná moc zaniká dnem prodeje předmětné nemovitosti a zápisem prodeje do katastru nemovitostí.

Datum a místo: .................. Podpis: .....................


Ukázkový vzor č.2:
Dohoda o přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa (§ 43 ZP)


společnost: .....................
IČ: .............
DIČ: .............
sídlem: .................................
zastoupená: .................................
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném ............ soudem v ............., oddíl ......., vložka č. ........... .............
(dále jako „Zaměstnavatel“)

a

zaměstnanec: .............
narozen: .............
bytem: .............
(dále jako "Zaměstnanec")

uzavírají podle zákoníku práce tuto dohodu o přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa

I. Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele s místem výkonu práce .....................

II. Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že zaměstnanec bude na dobu nezbytné potřeby zaměstnavatele, tj. do .................., přeložen k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě a to .......................... .

III. Pracovní úkoly přeloženému zaměstnanci bude ukládat, jeho práci organizovat, řídit a kontrolovat a pokyny k tomu účelu dávat pan ..............

IV. Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

V. S dohodou obě strany souhlasí, opravdu, vážně a bez výhrad. Na důkaz toho, připojují zaměstnanec a zaměstnavatel své vlastnoruční podpisy.

datum a místo: .............. .......................

podpisy .................... (zaměstnanec) ..................... (zaměstnavatel)


Ukázkový vzor č.3:
Smlouva o dílo


pan: .................................
narozen: .................
trvale bytem: ..............................................
č. OP / pasu: ......................
(dále jen "objednatel")

a

pan: .................................
narozen: .................
trvale bytem: ..............................................
č. OP / pasu: ......................
(dále jen "zhotovitel")

uzavírají dle § 631 a následujících Občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo

I. Předmět smlouvy o dílo a termín plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele provede ............ a objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a uhradí za něj sjednanou cenu.

II. Termín plnění

Práce pro zhotovení díla budou prováděny ode dne ............. a termín určený k dokončení díla je stanoven na ............
Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž dokončením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání objednateli.
Dílo nebude předáno, nebudou-li odstraněny vady reklamované objednatelem.

III. Cena a platební podmínky

Celková a konečná cena za provedení díla dle bodu I. této smlouvy je sjednána na .........,- Kč (slovy ........................ Kč).
Cena zde uvedená zahrnuje ............. . V ceně není započítáno ..................... a objednatel tyto náklady hradí nad rámec celkové ceny. Platba proběhne v hotovosti při předání díla.

IV. Odpovědnost za vady

Záruka na veškeré dodávky materiálů je poskytována v délce ....... měsíců, prodloužené záruční doby jsou v souladu se záruční dobou poskytovanou výrobci materiálů. Záruky na práci jsou poskytovány v délce ......... měsíců.
Objednatel je povinen reklamovat díla co nejdříve od jejich vzniku, nejpozději ovšem do data vypršení záruční doby. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu díla nebo provozem v nevhodných podmínkách nebo při zásahu třetí osoby či vyšší moci. Záruční doba uvedená výše začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen oprávněně reklamované vady odstranit na své náklady.

V. Závěrečná ujednání

Smlouva je sepsána ve ...... stejnopisech a každý z účastníků obdrží ..... vyhotovení.
Platnost této smlouvy je stanovena datem předání díla, přičemž i po tomto datu zůstávající v platnosti záruční doby na jednotlivé provedené práce a použité komponenty zhotovitelem.
Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dokumentu souhlasí bezvýhradně, opravdu a vážně, nejednají v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

Datum a místo: .....................................

podpisy .................... (objednatel) ..................... (zhotovitel)


Ukázkový vzor č.4:
Dohoda o skončení nájmu bytu


pan: .............................
narozen: ....................................
bytem: ....................................
(dále jen „pronajímatel")

a

pan: ............................
narozen: ....................................
bytem: ....................................
(dále jen „nájemce")

uzavřeli dle § 710 odst. 1 Občanského zákoníku tuto dohodu o skončení nájmu bytu

I. Předmět dohody

Nájemce prohlašuje, že je nájemcem bytu v ............... ve vlastnictví pronajímatele. Konkrétně se jedná o byt .... + .... , bytovou jednotku č. ...... . na adrese ....................... .

Smluvní strany touto dohodou sjednávají ukončení nájemního vztahu k výše uvedenému bytu, založeného smlouvou o nájmu bytu ze dne …………. . Nájem skončí ke dni ………. K tomuto datu nájemce byt předá pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal a byt vyklidí. Ke dni skončení nájmu obě strany vyrovnají veškeré závazky, které plynou z nájmu bytu.

II. Další ujednání

Dáno ve dvou vyhotoveních s tím, že oba exempláře mají platnost a závaznost originálu. Dohoda byla uzavřena jako projev svobodné vůle obou účastníků, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto smluvní strany, nájemce i pronajímatel připojují své vlastnoruční podpisy.

datum a místo: .............. .......................

podpisy .................... (pronajímatel) ..................... (nájemce)


Upozornění k ukázkovým vzorům

Ukázkové vzory jsou v původním provedení před platností nového občanského zákoníku. Vzory v aktuálně dodávaném kompletu PRÁVNÍK 2023 jsou vyhotoveny v aktuálním provedení dle nové legislativy pro rok 2023.